Besox

Vlaams Opleidingsverlof: voorziene wijzigingen schooljaar 2023-2024

11 september 2023

DHet Vlaams Opleidingsverlof biedt werknemers de gelegenheid om, onder bepaalde voorwaarden, van het werk afwezig te zijn met behoud van loon en dit om een opleiding te volgen of te studeren. De werkgever kan hiervoor een tegemoetkoming in de loonkost ontvangen.

Hieronder geven we een overzicht van de voorziene wijzigingen voor schooljaar 2023-2024.

Aanpassing refertemaand voor de bepaling van het recht op Vlaams Opleidingsverlof

Huidige regeling

Om het recht op Vlaams Opleidingsverlof te bepalen, wordt momenteel gekeken naar de contractuele tewerkstellingsbreuk van de gehele maand september. Enkel wie een tewerkstellingsbreuk heeft van minstens 50% van een voltijdse tewerkstelling, kan gebruik maken van dit stelsel.

Er bestaat hierop een uitzondering: wie in september geen contactuele tewerkstellingsbreuk heeft van 50%, heeft toch recht op Vlaams Opleidingsverlof als de contractuele tewerkstellingsbreuk in de maand waarin de opleiding start minstens 50% bedraagt.

Voorziene wijziging

Voor opleidingen die starten in september 2023 wordt gekeken naar de contractuele tewerkstellingsbreuk van de gehelemaand maart vóór de start van het schooljaar.

Deze aanpassing zorgt ervoor dat de Vlaams overheid de goedkeuring van de terugbetalingsaanvragen sneller kan versturen.

De formule voor de bepaling van het maximumrecht blijft behouden, nl. 125u x tewerkstellingspercentage in de maand maart vóór het schooljaar.

Opgelet

Opgelet: voor het bepalen van het recht op Vlaams opleidingsverlof wordt er ook rekening gehouden met de concrete uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Zaken zoals tijdskrediet, ouderschapsverlof, indiensttreding doorheen de maand,… kunnen deze concrete uitvoering van de arbeidsoverkomst beïnvloeden.

Voorbeeld: een werknemer die 1 maand voltijds ouderschapsverlof of tijdskrediet neemt in maart heeft een volledig schooljaar geen recht op Vlaams opleidingsverlof, want het tewerkstellingspercentage in maart is 0%.

Er moet dan worden gekeken naar de maand waarin de opleiding start om na te gaan of deze minstens 50% werkt.

Bij vragen hierover mag je onze diensten steeds contacteren!

Verlenging gemeenschappelijk initiatiefrecht

Het gemeenschappelijk initiatiefrecht geeft aan de werkgever de mogelijkheid om opleidingen voor te stellen aan zijn werknemers zodat ze hun toekomstkansen in de sector of op de Vlaamse arbeidsmarkt kunnen versterken. Van een verplichting door de werkgever kan echter geen sprake zijn. Daarom noemt men dit “gemeenschappelijk initiatiefrecht”.

Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgt, als ingaat op het voorstel van de werkgever, verdubbelt zijn recht op Vlaams Opleidingsverlof en kan maximaal 250 uren Vlaams Opleidingsverlof opnemen.

Oorspronkelijk was het gemeenschappelijk initiatiefrecht enkel voorzien voor schooljaar 2021-2022. Voor schooljaar 2022-2023 werd dit verlengd.

Dit systeem zal opnieuw worden verlengd voor schooljaar 2023-2024.

De werkgever geeft in de aanvraag tot terugbetaling aan of de werknemer de opleiding op eigen initiatief of op voorstel van de werkgever volgt. De aanvraag tot terugbetaling wordt ingediend voor maximaal 125 uur voor een opleiding die een werknemer op eigen initiatief volgt en voor maximaal 125 uur voor een opleiding die een werknemer op voorstel van de werkgever volgt.

Verlenging versoepeling minimumvoorwaarde 32 uur opleidingstijd

De opleiding moet minstens 32 contacturen/opleidingstijd of 3 studiepunten omvatten. Deze voorwaarde geldt niet voor mentoropleidingen.

Om na te gaan of de voorwaarde vervuld is, mogen modules uit verschillende opleidingen van eenzelfde opleidingsverstrekker worden gecombineerd.

Sinds het schooljaar 2021-2022 kan er sneller worden voldaan aan de minimumvoorwaarde van 32 uur opleiding: deze voorwaarde wordt nu afgetoetst over alle inschrijvingen heen, en niet enkel bij éénzelfde opleidingsverstrekker. Modules uit verschillende arbeidsmarktgerichte opleidingen van verschillende opleidingsverstrekkers mogen m.a.w. worden gecombineerd.

Deze versoepeling blijft behouden voor het schooljaar 2023-2024.

Akkoord van de werknemer

Voor de aanvraag tot terugbetaling van het Vlaams Opleidingsverlof is steeds het akkoord van de werknemer vereist (ook in geval van gemeenschappelijk initiatiefrecht).

Dit wordt vanaf schooljaar 2023-2024 uitdrukkelijk opgenomen in de regelgeving.

Preadvies vragen

Er wordt een mogelijkheid tot preadvies geïnstalleerd. Een werkgever of opleidingsverstrekker die op voorhand de opleidingsinhoud en de context waarin de opleiding gegeven wordt, schetst, ontvangt een advies over de toepasbaarheid van Vlaams Opleidingsverlof. VSI (Vlaamse Sociale Inspectie) wordt betrokken bij de opmaak van het preadvies en zal, mits uitvoering van eventuele voorwaarden, dit preadvies volgen.

Loongrens

Voor de gevolgde uren Vlaams Opleidingsverlof is er behoud van loon. Er is wel een loongrens die door de werkgever kan worden toegepast. Deze loongrens wordt vastgelegd bij koninklijk besluit.

Voor het schooljaar 2022-2023 werd de loongrens halfweg het schooljaar aangepast:

  • vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2022: € 3.170 bruto per maand;
  • vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023: € 3.364 bruto per maand.

In het voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen werd bepaald dat de loongrens in de toekomst automatisch geïndexeerd zal worden. We moeten echter nog even afwachten of deze aanpassing er komt.

De nieuwigheden moeten nog in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Zodra dit gebeurd is, laten we het weten.

Bron: Beslissingen Vlaamse Regering, Ministerraden van 26 mei 2023 en 31 augustus 2023 en NAR advies nr. 2366 van 3 mei 2023 betreffende het voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen.oor de coronapandemie besliste de Vlaamse Regering vorig jaar om tijdelijk sommige voorwaarden te versoepelen, zodat meer digitale leervormen toegelaten zijn voor het toekennen van Vlaams opleidingsverlof. Deze tijdelijke maatregelen werden positief geëvalueerd en worden daarom omgezet in een definitieve regeling. De wijzigingen treden in werking op 1 september 2021. Hierna kan u de wijzigingen terugvinden.

Contacturen

De definitie van contacturen wordt aangepast, zodat ook digitale contacturen hieronder vallen. Op die manier komen virtual classrooms en begeleidingssessies die digitaal worden georganiseerd ook in aanmerking.

Contacturen zijn dus de opleidingsuren met een rechtstreeks contact tussen de instructeur of begeleider van een opleidingsactiviteit en de cursist, die gebonden zijn aan een bepaald tijdstip en een bepaalde plaats van een opleiding. Dat rechtstreeks contact kan fysiek of digitaal zijn. Het kan ook werkplekleren betreffen. De instructeur of begeleider van een opleidingsactiviteit dient voor een geregistreerde opleidingsverstrekker te werken.

Blended leren

De tijdelijke regeling rond blended leren voor Vlaams opleidingsverlof wordt omgezet in een definitieve regelgeving. Blended leren is een opleiding die gegeven wordt in een weloverwogen combinatie van contactleren en een onlinecomponent, waarvoor de opleidingsverstrekker gebruik maakt van een learning management systeem om het leerproces te ondersteunen en de leerevolutie op te volgen.

Bij blended leren zal een substantieel gedeelte van de opleiding gebeuren zonder rechtstreeks contact met de lesgever. Een opleiding via blended leren zal daarom minstens 32 uur opleidingstijd bevatten. De werknemer die een opleiding volgt via blended leren, heeft het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende de voorziene opleidingstijd.

Om van Vlaams opleidingsverlof gebruik te kunnen maken, is de werknemer verplicht de opleiding nauwgezet te volgen. Een werknemer volgt een opleiding via blended leren nauwgezet, indien hij beschikt over een attest van de opleidingsverstrekker waarin wordt verklaard dat hij het leerproces heeft doorlopen.

Om de terugbetaling van de loonkosten te kunnen doen aan de werkgever is het noodzakelijk dat de opleidingsvertrekker in het kader van blended leren volgende gegevens registreert in het digitale platform Vlaamse opleidingsincentives:

  • het attest dat verklaart dat de werknemer het leerproces heeft doorlopen;
  • datum aflevering certificaat.

Beroeps- en Evaluatiecommissie

Het afgelopen schooljaar is gebleken dat de evaluatieprocedure nog verder diende uitgerold te worden, zodat de Beroeps- en Evaluatiecommissie kan functioneren zoals initieel was voorzien.

In het besluit wordt daarom ook de procedure geregeld voor de intrekking van een opleiding naar aanleiding van een onderzoek en evaluatie door de Beroeps- en Evaluatiecommissie in het kader van het Vlaams opleidingsverlof.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepaling en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loonbaanbegeleiding, wat betreft opleidingen via blended leren en de intrekking van het recht op Vlaams opleidingsverlof door de Beroeps- en Evaluatiecommissie, BS 22 juni 2021.

Categorie

Tags