Besox

Vervroegde uitdiensttreding wellicht duurder in 2016

4 december 2015

Een ontwerp van programmawet wil het tarief van de werkgeversbijdragen die verschuldigd zijn op de bedrijfstoeslag die toegekend wordt bij SWT en op aanvullende vergoedingen bij bepaalde sociale zekerheidsuitkeringen (tijdskrediet en SWAV) verhogen.

Er wordt voorzien om de werkgeversbijdragen vanaf 1 januari 2016 te verhogen met een coëfficiënt van 1,25 (25%) voor de profitsector en 2,25 (125%) voor de non-profitsector. Voor de non-profitsector liggen de bijdragen momenteel immers een stuk lager dan voor de profitsector. Met deze coëfficiënten wil men dit verschil verkleinen.

Voor brugpensioen (SWT) geeft dit het volgende resultaat:

  • Profit: de percentages worden bepaald op het ogenblik dat het SWT ingaat en wijzigen dus niet tijdens het SWT:
Leeftijd begunstigde bij aanvang SWT

Huidige werkgeversbijdrage

‘nieuwe dossiers’

Werkgeversbijdrage

vanaf 1 januari 2016

< 52 jaar 100% (min. € 50) 125% (min. € 50)
52 jaar – < 55 jaar 95% (min. € 50) 118,75% (min. € 50)
55 jaar – < 58 jaar 50% (min. € 50) 62,50% (min. € 50)
58 jaar – < 60 jaar 50% (min. € 50) 62,50% (min. € 50)
60 jaar en ouder 25% (min. € 37,60) 31,25% (min. € 37,60)

 

 

  • Non-profit: de percentages variëren in functie van de leeftijd en wijzigen dus in de loop van het SWT:
Leeftijd in de maand waarin de bijdrage verschuldigd is (en men is werkloos)

Huidige werkgeversbijdrage

‘nieuwe dossiers’

Werkgeversbijdrage vanaf 1 januari 2016
< 52 jaar 10% 22,50%
52 jaar – < 55 jaar 9,5% 21,38%
55 jaar – < 58 jaar 8,5% 19,13%
58 jaar – < 60 jaar 5,5% 12,38%
60 jaar en ouder Geen bijdrage meer 0%

 

De verhoging is uitsluitend van toepassing op nieuwe stelsels die ingaan vanaf 1 januari 2016 naar aanleiding van een tijdskrediet of van een opzegging of beëindiging van de arbeidsovereenkomst die betekend werd na 10 oktober 2015 (SWT of SWAV). De regelgeving is niet van toepassing voor SWT-ers die worden ontslagen in het kader van een erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering, wanneer de erkenning of de aankondiging van het collectief ontslag (bij herstructurering) dateert van vóór 11 oktober 2015.

Naast deze verhoging van de werkgeversbijdragen voorziet het wetsontwerp vanaf 1 januari 2016 een vrijstelling van inkomstenbelasting van de bedrijfstoeslag en de aanvullende vergoeding in het kader van SWT in geval van werkhervatting bij een andere werkgever of als zelfstandige. Het gaat over werkhervattingen en vergoedingen vanaf 1 januari 2016.

De wettekst is nog niet definitief, wijzigingen zijn dus nog steeds mogelijk.

Tags