Besox

Vervanging feestdagen voor het jaar 2023 nu al vastleggen

19 oktober 2022

Voor het jaar 2023 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

Opmerking

De regionale feestdagen (dinsdag 11 juli 2023 voor de Vlaamse Gemeenschap, woensdag 27 september 2023 voor de Franse Gemeenschap en woensdag 15 november 2023 voor de Duitstalige Gemeenschap) moeten eveneens worden toegekend aan de werknemers wanneer uw onderneming of uw paritair comité heeft beslist om deze dagen extra toe te kennen.

Feestdagen die samenvallen met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moeten worden vervangen door een andere dag waarop er gewoonlijk wel wordt gewerkt in de onderneming. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in de onderneming niet moeten werken.

Wordt er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moeten er in 2023 twee feestdagen worden vervangen, namelijk zondag 1 januari 2023 en zaterdag 11 november 2023.

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure worden gevolgd. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór 1 oktober 2022 aan de Minister van Werk meegedeeld worden. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend wordt verklaard bij koninklijk besluit, kan zij uitwerking krijgen.

Indien niets bepaald werd in het paritair comité, kan de ondernemingsraad hierover een beslissing nemen. Bij afwezigheid van een ondernemingsraad of bij gebrek aan een beslissing van de ondernemingsraad, kan er een regeling worden getroffen met de vakbondsafvaardiging, of bij afwezigheid hiervan, door middel van een collectief akkoord met de werknemers.

Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsdagen vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer. Als er geen vervangingsdagen worden vastgelegd, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de eerstvolgende gewone activiteit dag in de onderneming.

De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2022 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en eveneens naar de Inspectie Toezicht Sociale Wetten worden gestuurd.