Besox

Vervanging feestdagen nu al vastleggen voor 2016

20 oktober 2015

Voor 2016 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

Nieuwjaar:                              vrijdag 1 januari 2016

Paasmaandag:                       maandag 28 maart 2016

Feest van de Arbeid:              zondag 1 mei 2016

O.L.H. Hemelvaart:               donderdag 5 mei 2016

Pinkstermaandag:                  maandag 16 mei 2016

Nationale Feestdag:               donderdag 21 juli 2016

O.L.V. Hemelvaart:                maandag 15 augustus 2016

Allerheiligen:                           dinsdag 1 november 2016

Wapenstilstand:                      vrijdag 11 november 2016

Kerstmis:                                zondag 25 december 2016

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken.

Wordt er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moeten er in 2016 twee feestdagen (zondag 1 mei 2016 en zondag 25 december 2016) vervangen worden.

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure nageleefd worden. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór 1 oktober meegedeeld worden. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit, kan zij uitwerking krijgen. Indien niets bepaald werd in het paritair comité, dan kan de ondernemingsraad hierover een beslissing nemen. Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, kan er een regeling getroffen worden met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis door middel van een collectief akkoord met de werknemers. Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer.

Als er geen vervangingsdagen vastgelegd worden, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming.

De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2015 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet u bij het arbeidsreglement voegen. Er is tevens voorzien dat de Inspectie Sociale Wetten binnen de 8 dagen een kopie hiervan moet ontvangen.

De regionale feestdagen (maandag 11 juli 2016 voor de Vlaamse Gemeenschap, dinsdag 27 september 2016 voor de Franse Gemeenschap en dinsdag 15 november 2016 voor de Duitstalige Gemeenschap) zijn (voorlopig) nog geen algemene wettelijke feestdagen. Opgelet: deze feestdagen moeten wel toegekend worden wanneer uw onderneming of uw paritair comité beslist heeft om de regionale feestdag extra toe te kennen aan de werknemers.

Tags