Besox

Versoepeling moederschapsrust zelfstandige vrouwen

20 juni 2016

Op 23 mei 2016 is het Koninklijk Besluit met als doel de moederschapsrust van de vrouwelijke zelfstandigen te verbeteren, verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De verbeteringen hebben in de eerste plaats betrekking op de duur van de moederschapsrust. De  maximumtermijn van de moederschapsrust wordt verlengd met 4 weken. Dit wil concreet zeggen dat zelfstandige vrouwen recht hebben op 12 weken moederschapsrust (13 in geval van de geboorte van een meerling) in plaats van 8 weken (9 in geval van de geboorte van een meerling). De verlenging heeft enkel betrekking op de facultatieve periode van de moederschapsrust. Er is dus nog steeds sprake van een verplichte periode van 3 weken.

Een tweede verbetering bestaat erin dat de periode waarbinnen de moederschapsrust moet worden opgenomen, verlengd wordt van 21 weken tot 36 weken.

Een derde verbetering bestaat erin dat de vrouwelijke zelfstandige de mogelijkheid heeft om gedurende de facultatieve periode van haar moederschapsrust haar normale beroepsactiviteiten halftijds uit te oefenen. Het forfaitaire bedrag van de wekelijkse uitkering wordt in dat geval met de helft verminderd.

De facultatieve periode zal dan maximum 18 weken halftijdse moederschapsrust bedragen (20 weken in geval van de geboorte van een meerling). Dit is eveneens mogelijk in het kader van de verlenging van de moederschapsrust verbonden aan de ziekenhuisopname van het kind.

Deze verbeteringen zijn er op gericht om de vrouwelijke zelfstandigen de mogelijkheid te geven hun moederschapsrust beter te combineren met hun zelfstandige activiteit.

Het Koninklijk Besluit zal in werking treden op 1 januari 2017 en is van toepassing op elke moederschapsrust die vanaf die datum aanvat.

Bron: KB van 13 mei 2016 tot wijziging van het KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, B.S. 23 mei 2016.