Besox

Verruiming mogelijkheden elektronische handtekening en digitaal bewaren van sociale documenten

12 maart 2018

Op dit ogenblik wordt alleen de arbeidsovereenkomst die ondertekend wordt door middel van de elektronische identiteitskaart (eID) gelijkgesteld met een op papier ondertekende arbeidsovereenkomst. De wet houdende diverse bepalingen inzake werk verruimt de mogelijkheid om een e-overeenkomst af te sluiten. De arbeidsovereenkomst kan ook afgesloten worden met eender welke andere gekwalificeerde elektronische handtekening of een e-handtekening die de instemming van de partijen met de overeenkomst, hun identiteit en de integriteit van de overeenkomst garandeert.

Een exemplaar van de d.m.v. een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst moet worden opgeslagen bij een verlener van een elektronische archiveringsdienst. Momenteel kan dit enkel gebeuren bij een derde persoon, die gespecialiseerd is in het elektronisch opslaan en bewaren van elektronische contracten en documenten.

In de toekomst zal de werkgever voor eigen rekening een elektronische archiveringsdienst kunnen uitbaten. Hij zal wel aan strenge veiligheidsvoorschriften moeten voldoen. Deze voorschriften en de datum van inwerkingtreding moeten nog vastgelegd worden. Op dit ogenblik is er op de Belgische en/of Europese markt immers nog geen voldoende aanvaardbaar en operationeel aanbod van dergelijke gekwalificeerde diensten, waardoor er op dit vlak ook nog geen gezonde concurrentie bestaat die redelijke prijzen garandeert.

De datum van inwerkingtreding moet nog bij koninklijk besluit vastgesteld worden.

Bron: Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, B.S. 5 februari 2018.