Besox

Verplichte registratie van opleidingen via de ‘Federal Learning Account’

8 december 2023

In het kader van de arbeidsdeal werd het collectief recht op opleiding getransformeerd naar een individueel opleidingsrecht voor elke werknemer. Ondernemingen met meer dan 20 werknemers zijn bovendien verplicht om een opleidingsplan op te stellen.

Daarbij komt nog een bijkomende verplichting waarbij opleidingen geregistreerd moeten worden in het ‘Federal Learning Account’. De Wet van 20 oktober 2023 betreffende de oprichting van de “Federal Learning Account” is ondertussen gepubliceerd. In deze wet wordt de oprichting en het beheer van het account door Sigedis voorzien.

Doelstelling

De nodige actoren (o.a. de werknemers, werkgevers, Sigedis) worden in staat gesteld over informatie te beschikken die noodzakelijk is om een overzicht te bieden van het opleidingskrediet, de individuele opleidingsrekening, de gevolgde opleidingen en de sectorale aspecten van opleiding.

Gegevens

De volgende gegevens van de geregistreerde werknemers worden opgenomen in de Federal Learning Account:

 • de identiteit: naam, voornaam, geboortedatum en –plaats, adres en INSZ;
 • het arbeidsregime;
 • het bevoegde paritaire comité;
 • het registratienummer van de cao waarop het individueel opleidingsrecht of de sectorale opleidingsrechten en het opleidingskrediet eventueel zijn gebaseerd;
 • het aantal opleidingsdagen waarop de werknemers in het lopend jaar recht op hebben;
 • het aantal gevolgde opleidingsdagen, uitgedrukt in dagen of uren, en het aantal overblijvende te volgen dagen of het aantal over te dragen dagen naar het volgende jaar;
 • de gevolgde opleidingen en hun relevante basiskenmerken;
 • de openstaande actuele waarde van het opleidingskrediet uitgedrukt in dagen of uren;
 • het initieel totaalbedrag, het resterende bedrag, de uiterste bestedingsdatum en de betalingsgegevens van de bedragen ter financiering van de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen.

De Federal Learning Account bevat de volgende gegevens over de werkgever van geregistreerde werknemers:

 • de identificatiegegevens van de werkgever, met inbegrip van het ondernemingsnummer;
 • de bedrijfsgrootte uitgedrukt in aantal werknemers.

Verplichtingen van de werkgever

Als werkgever heb je de verplichting om de gegevens bij te werken en te registreren. Je moet o.m.:

 • voor elk kwartaal de tijdens dat kwartaal gevolgde opleidingen registeren, uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het desbetreffende kwartaal;
 • de gegevens die anderen registeren of berekenen in het Federal Learning Account nakijken;

Indien je, als werkgever, niet voldoet aan je verplichtingen, kom je op een lijst die Sigedis o.a. aan de inspectiediensten bezorgt.

Raadpleging

Elke werknemer zal toegang hebben tot de Federal Learning Account via www.mycareer.be.

De werknemer zal bij de indiensttreding en minstens éénmaal per jaar, informatie van Sigedis ontvangen omtrent:

 • het bestaan van de Federal Learning Account;
 • de verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden van de gegevensverwerking, de bewaringstermijn en de ontvangers van de persoonsgegevens in het kader van de Federal Learning Account;
 • de gebruiksmodaliteiten van de Federal Learning Account;
 • de stand van het opleidingskrediet.

Deze gegevens worden verzonden naar de eBox van de werknemer. Indien er een e-mailadres van de werknemer beschikbaar is, zal deze informatie ook via e-mail worden bezorgd aan de werknemer. Beschikt Sigedis niet over een e-mailadres, dan zal Sigedis een document in de Federal Learning Account ter beschikking stellen en moet de werkgever dit binnen de 30 kalenderdagen aan de werknemer bezorgen.

Inwerkingtreding

Een koninklijk besluit moet de datum van inwerkingtreding nog bepalen, maar deze is uiterlijk op 1 april 2024 voorzien.

De gegevens van de werknemers in dienst moeten, uiterlijk binnen de 6 maanden na de inwerkingtreding, worden geregistreerd in het Federal Learning Account.

Bron: Wet 20 oktober 2023 betreffende de oprichting en het beheer van de “Federal Learning Account”, BS 1 december 2023.

Categorie