Besox

Vermijd laattijdige DIMONA-aangiften!

8 januari 2015

Bij de aanwerving van een nieuwe werknemer en bij de uitdiensttreding van een bestaande werknemer is elke werkgever verplicht een elektronische DIMONA-aangifte te doen. Bij een aanwerving moet de aangifte uiterlijk gebeuren vόόr de indiensttreding. Bij een uitdiensttreding moet de aangifte uiterlijk gebeuren op de eerstvolgende werkdag.

Gebeurt de DIMONA-aangifte niet of niet tijdig, dan kan de werkgever bestraft worden met een strafrechtelijke sanctie of een administratieve geldboete. Daarnaast kan de werkgever ook verplicht worden om een solidariteitsbijdrage aan de RSZ te betalen. Deze inbreuken kunnen vastgesteld worden door de verschillende diensten van de sociale inspectie.

Onder strafrechtelijke sanctie wordt verstaan:

  • een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of;
  • een strafrechtelijke geldboete van € 600 tot € 6000.

De administratieve geldboete kan vastgelegd worden tussen € 300 en € 3000. De bedragen van deze geldboeten moeten echter wel vermenigvuldigd worden met de wettelijke opdeciemen (momenteel x 6). Ze moeten eveneens vermenigvuldigd worden met het aantal vastgestelde inbreuken.

Daarnaast kan er ook nog een solidariteitsbijdrage opgelegd worden door de RSZ. Dit bedrag is in principe gelijk aan 3 maal de basisbijdragen op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, maar met een minimumbedrag van € 2500 per werknemer. Dit minimumbedrag is afhankelijk van de evolutie van de gezondheidsindex waardoor het elk jaar aangepast wordt. Dit bedrag wordt vervolgens verminderd:

  • met het totaal aan verschuldigde bijdragen voor de effectieve prestaties die voor de betrokken werknemer wel zijn aangegeven;
  • in verhouding met de deeltijdse prestaties, indien de werkgever de materiële onmogelijkheid om voltijdse prestaties te verrichten kan aantonen.

Voor 2015 wordt het minimumbedrag van deze solidariteitsbijdrage gebracht op € 2717,95 per werknemer.

Sedert 1 april 2010 kunnen ook werknemers in bepaalde gevallen een administratieve geldboete opgelegd krijgen.