Besox

Verlenging van de maatregelen om het personeelstekort in de zorg op te vangen

16 januari 2023

In 2022 heeft de regering een aantal maatregelen genomen tegen het personeelstekort in de zorgsector. Het maatregelenpakket werd op 30 november 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en had uitwerking vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

De Programmawet van 26 december 2022 verlengt de tijdelijke maatregelen tot en met 31 maart 2023. Samengevat zijn dit de belangrijkste maatregelen:

Gepensioneerden

Gepensioneerden worden niet meer nadelig belast op extra inkomsten uit werk in de zorgsector. Deze extra inkomsten zullen belast worden aan een tarief van 33% en zijn vrijgesteld van persoonlijke RSZ-bijdragen. Arbeidsrechtelijk zijn de regels inzake deeltijdse arbeid tijdelijk versoepeld.

Vrijwilligers

De maximale onkostenvergoeding wordt tijdelijk verhoogd naar € 3.684, waardoor vrijwilligers tot 100 dagen in plaats van 74 dagen actief kunnen zijn. Het vermelde bedrag is het bedrag voor 2022; het bedrag voor 2023 is momenteel nog niet gekend.

Studenten

Het aantal uren studentenarbeid in de zorgsector in het derde en vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 komt niet in aanmerking voor het quotum van 475 uren per jaar in 2022 en het quotum van 600 uren per jaar in 2023.

Tijdelijk werklozen

Tijdelijk werklozen kunnen het werk tijdelijk hervatten bij een andere werkgever met behoud van een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering.

SWT’ers

Voor hen is het mogelijk om het werk bij de ex-werkgever te hervatten. Zij kunnen ook tijdelijk werken bij een andere werkgever die behoort tot de zorgsector.

Ook zij behouden een gedeelte van hun werkloosheidsuitkering. Op de aanvullende vergoeding zal geen patronale bijdrage, noch inhouding SWT verschuldigd zijn.

Werknemers in tijdskrediet

Werknemers die hun arbeidsprestaties onderbreken of verminderen in het kader van tijdskrediet kunnen met hun werkgever overeenkomen om de onderbreking of de vermindering tijdelijk te schorsen. Na afloop van de tijdelijke schorsing zal de oorspronkelijke loopbaanonderbreking of het tijdskrediet onder dezelfde voorwaarden verdergezet worden. Tijdens de schorsing kan een gedeelte van de onderbrekingsuitkering worden behouden.

Ook een tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever uit de zorgsector is mogelijk voor de werknemers die hun arbeidsprestaties onderbreken of verminderen in het kader van tijdskrediet. De RVA moet op de hoogte gebracht worden van de nieuwe tewerkstelling. Ook deze werknemers zullen een gedeelte van hun onderbrekingsuitkering kunnen behouden. De schriftelijke arbeidsovereenkomst bij de andere werkgever moet uiterlijk op 31 maart 2023 eindigen.

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.