Besox

Verlaging drempel aanwezigheidsregistratie voor werken in onroerende staat

11 januari 2016

Sinds 1 april 2014 moeten alle personen die op tijdelijke en mobiele werven aanwezig zijn om er werken van onroerende staat uit te voeren, elektronisch geregistreerd worden. Deze registratieverplichting geldt enkel voor werven waarvan het totaalbedrag minstens 800.000 EUR (excl. BTW) bedraagt.

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat uw werknemers of onderaannemers geregistreerd zijn. Iedereen die werken in onroerende staat uitvoert, moet geregistreerd zijn voor elke dag van aanwezigheid op de werf. De registratie kan dagelijks uitgevoerd worden of voor meerdere dagen tegelijk. De registratie kan ofwel op de werkplaats zelf gebeuren ofwel vanop afstand. Het is wel van groot belang dat elke aanwezigheid geregistreerd is vóór de betrokken persoon begint te werken.

De registratie kan onder meer gebeuren via een beveiligde elektronische applicatie van de RSZ: www.socialezekerheid.be/werkgever. Klik op de applicatie Checkinatwork. Hier kan u ook een uitgebreide toelichting vinden over deze verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie.

Het is de bedoeling om de drempel voor de elektronische aanwezigheidsregistratie voor werken op tijdelijke en mobiele werven vanaf 2016 te verlagen van 800.000 EUR naar 500.000 EUR. Dit is één van de maatregelen die opgenomen werden in het ‘plan voor eerlijke concurrentie – 40 concrete maatregelen voor de bouwsector’ dat op 8 juli 2015 gesloten werd tussen de sociale partners van de bouwsector en de overheid.

In het kader van de strijd tegen de internationale fraude in de bouwsector werd in hetzelfde document tevens een stappenplan voorzien voor de verdere uitbreiding van de regeling van de aanwezigheidsregistratie voor werven. Het gaat meer bepaald om een uitbreiding op
1 januari 2017 naar een lagere, nog te bepalen, drempel. Uiteindelijk is het de bedoeling om op 1 januari 2018 te komen tot een uitbreiding van de aanwezigheidsregistratie naar alle werven, in overleg met de sociale partners. Op basis van een evaluatie van de gekende aanwezigheidsregistratie medio 2017, zullen de sociale partners aan de bevoegde administraties een aanbeveling doen op welke wijze dit geïmplementeerd kan worden.

De wettelijke basis voor de verlaging van de drempel naar 500.000 EUR ontbreekt tot op heden nog, maar de Nationale Arbeidsraad heeft inmiddels wel een positief advies uitgebracht over een ontwerp-KB dat deze uitbreiding van de elektronische aanwezigheidsregistratie voorziet.

De Nationale Arbeidsraad vraagt wel dat er door de inspectiediensten die bevoegd zijn voor de controle van deze maatregel een tolerantieperiode in acht genomen zal worden, net zoals dit gebeurd is bij de invoering van de regeling van de aanwezigheidsregistratie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen in 2014.

De NAR vraagt ook meer duidelijkheid omtrent het personeel toepassingsgebied. Zo zouden architecten uitgesloten worden uit het toepassingsgebied en zou er een bijsturing komen voor de schoonmaakactiviteiten anders dan op bouwwerven en voor de activiteiten van tuinaanleg. Dit zal eerst ook nog besproken moeten worden op de rondetafel over antifraudemaatregelen voor de schoonmaaksector, die binnenkort tussen de overheid en de sector georganiseerd zal worden en in het paritair comité voor de tuinbouwsector.

 

Bron: Advies nr. 1965 van de Nationale Arbeidsraad dd. 15 december 2015, Wijziging van het grensbedrag voor de aanwezigheidsregistratie op tijdelijke en mobiele werkplaatsen – ontwerp van koninklijk besluit.