Besox

Verhoging sociale werkbonus vanaf 1 augustus 2015: KB gepubliceerd

14 oktober 2015

Werknemers met een laag inkomen kunnen door het systeem van de sociale werkbonus genieten van een vermindering van hun RSZ-bijdragen. Dit heeft tot gevolg dat de werknemer een hoger nettoloon overhoudt, zonder dat de loonkost voor de werkgever stijgt.

Deze sociale werkbonus werd verhoogd vanaf 1 augustus 2015.

Daartoe werden reeds 2 variabelen in de berekening aangepast door de Programmawet van 10 augustus 2015, nl. de hogeloongrens en de lageloongrens.

Bij koninklijk besluit van 16 september 2015 wordt nu ook de laatste variabele vastgelegd, nl. het maximale bedrag van de sociale werkbonus. Vanaf 1 augustus 2015 is het maximale bedrag van de werkbonus € 205,18 voor de arbeiders en € 189,98 voor de bedienden (= 12,65% van het GMMI op 18 jaar).

Loonschijven en verminderingsbedragen die gelden vanaf 1 augustus 2015:

brutomaandloon (S) van

de werknemer (100%)

Verminderingsbedrag (R) per maand voor de arbeiders verminderingsbedrag (R) per maand voor de bedienden
S ≤ € 1.546,87 € 205,18 € 189,98

€ 1.546,87 < S ≤

€ 2.413,00

€ 205,18 – (0,2369 x (S –

€ 1.546,87))

€ 189,98 – (0,2193 x  (S –

€ 1.546,87))

S > € 2.413,00 € 0 € 0

Bron: KB van 16 september 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, B.S. 29 september 2015.

Tags