Besox

Verhoging maximumbedrag loonbonus vanaf 1/1/2016

12 juni 2015

Nog in uitvoering van de loonnorm 2015-2016 wordt het maximumbedrag van de loonbonus (= niet-recurrent resultaatsgebonden voordelen) vanaf 1 januari 2016 vastgesteld op 3.169 euro per jaar en per werknemer.

Het gaat om het niet-geïndexeerd bedrag. Om concreet te weten welk het maximumbedrag voor 2016 zal zijn, moeten we wachten totdat het gezondheidsindexcijfer van de maand november 2015 bekend is.

Indien het maximumbedrag niet wordt overschreden, wordt de bonus door de RSZ niet als loon beschouwd. De werkgever betaalt een bijzondere werkgeversbijdrage van 33% en de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07%.

Op fiscaal vlak moet de wet de verhoging van het vrijgestelde maximumbedrag nog vastleggen.

Bron: K.B. van 26 mei 2015 tot wijziging van artikel 38, § 3novies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, B.S. 8 juni 2015.

Tags