Besox

Verbeteringen aan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

20 december 2016

Op het einde van dit jaar lopen een aantal NAR-cao’s in verband met SWT, het vroegere brugpensioen, ten einde. Dit is onder andere het geval voor de mogelijkheid van SWT op 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden. Vanaf 1 januari 2017 zal de leeftijd voor dit stelsel verhogen tot 60 jaar, tenzij er een nieuwe NAR-cao gesloten wordt die bepaalt dat de minimumleeftijd na 2016 geleidelijk aan verhoogd wordt overeenkomstig een vooropgesteld tijdspad. In geval van verlenging of aanpassing na 2016 moeten de sectoren wel een cao afsluiten om nog gebruik te kunnen maken van dit stelsel.

De RVA neemt het standpunt in dat zowel het vereiste beroepsverleden als de vereiste leeftijd moeten bereikt zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst. Hierbij moeten de voorwaarden die gelden in het jaar waarin de opzeggingstermijn eindigt, gerespecteerd worden.

Een opzeggingstermijn van een werknemer, van 58 jaar en met 40 jaar loopbaan in 2016, kan dit jaar aanvangen, maar pas in 2017 eindigen door bijvoorbeeld afwezigheden die de opzeggingstermijn schorsen. Hierbij moet aan de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden die gelden in het jaar 2017 voldaan worden. In dit stelsel kan de werknemer zijn rechten niet vastklikken.

In het geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst (al dan niet tijdens de opzeg) in 2016 stelt er zich geen probleem. De periode gedekt door een opzeggingsvergoeding mag wel eindigen in 2017.

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om een aantal onduidelijkheden te verbeteren. De volgende 2 wijzigingen worden voorgesteld:

  • Als de opzegtermijn eindigt na de geldigheidsduur van de cao voor de “bijzondere stelsels”, zal de werknemer toch recht hebben op SWT als hij in de geldigheidsperiode aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet. De anciënniteitsvoorwaarde mag bereikt worden op het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • Een kliksysteem voor werknemers die op SWT gaan in het stelsel vanaf 60 jaar op basis van de maximaal 3 jaar durende cao die gesloten en neergelegd werd voor 1 juli 2015. Als de werknemer de leeftijd van 60 jaar en de beroepsloopbaan bereikt binnen de geldigheidsduur van de cao, dan kan hij zijn rechten vastklikken en pas ontslagen worden na afloop van de cao.
    Het ontwerp van KB wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

 

Bronnen: Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en tot wijziging van het KB van 30 december 2014 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en Persbericht van de ministerraad van 9 december 2016, www.presscenter.org.