Besox

Vanaf 1 oktober 2016 kan u de lonen niet meer in cash uitbetalen, tenzij …

4 oktober 2016

Met ingang van 1 oktober 2016 kunnen de lonen van de werknemers enkel nog op digitale wijze, dus via bankoverschrijving, circulaire cheque of postassignatie betaald worden.

Loonbetalingen in cash geld zijn vanaf 1 oktober 2016 bijgevolg niet meer mogelijk.  De wet voorziet één uitzondering, namelijk wanneer de loonbetaling in cash toch nog toegelaten wordt in uw sector door een sectorale CAO, gebruik of impliciet akkoord.

Elke sector heeft tot en met 30 september 2016 de tijd gekregen om te melden of er in de sector een gebruik of een akkoord bestaat om de lonen in cash uit te betalen. Doen zij deze melding tijdig, hebben zij nog 6 maanden tijd (dus tot 1 april 2017) om te beslissen of zij het gebruik of akkoord willen aanvaarden, betwisten of opzeggen.

Samengevat, u mag het loon ook na 1 oktober 2016 nog in cash uitbetalen:

  • indien in uw sector een collectieve arbeidsovereenkomst bestaat die dit toelaat;
  • indien uw sector vóór 30 september 2016 heeft gemeld dat er een akkoord of gebruik bestaat om de lonen in cash uit te betalen.

Indien het akkoord/gebruik tijdig werd gemeld en de sector verwerpt of betwist het na 1 oktober 2016, mag het loon niet meer cash worden uitbetaald na verloop van een termijn van 2 maanden na bekendmaking van de betwisting of verwerping op de website van de FOD WASO.

Op dit ogenblik heeft slechts één sector een collectieve arbeidsovereenkomst hieromtrent afgesloten, namelijk PC 327.01 (sociale en beschutte werkplaatsen in het Vlaams gewest). Deze CAO laat toe om ten uitzonderlijke titel en voor kleine bedragen (max. 100 EUR) een voorschot in cash uit te betalen, mits gebruik wordt gemaakt van een modeldocument.

Daarnaast hebben momenteel vijf sectoren gemeld dat er in hun sector een gebruik van loonbetaling in cash bestaat:

  • PC 140.02 (taxi’s) heeft gemeld dat er een sectoraal gebruik bestaat inzake de uitbetaling van het loon in cash geld onder de werkgevers en de chauffeurs in bepaalde gevallen;
  • PC 144 (landbouw) en PC 145 (tuinbouw) hebben gemeld dat het gebruikelijk is om seizoens- en gelegenheidsarbeiders cash uit te betalen;
  • PC 201 (zelfstandige kleinhandel) heeft gemeld dat het in hun sector gebruikelijk is om het loon van studenten in bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid vervaardigen en verbruikszalen bij een banketbakkerij cash uit te betalen;
  • PC 324 (diamantnijverheid en –handel) heeft gemeld dat er een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon in cash geld bestaat voor sommige werkgevers.

Voor de genoemde categorieën werknemers mag het loon na 1 oktober 2016 – voorlopig nog – in cash worden uitbetaald. Voor de werknemers uit andere sectoren is een cash uitbetaling van de lonen dus niet meer mogelijk vanaf 1 oktober 2016!

Op de website van de FOD WASO kan u de stand van zaken altijd nagaan via de volgende rechtstreekse link http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=44677 of door naar de website www.werk.belgie.be te gaan en dan te klikken op: Thema’s > Verloning > Loonbescherming > Uitbetaling in geld > Uitbetaling van hand tot hand.

Het Sociaal Strafwetboek bevat nog geen specifieke sancties voor het niet naleven van deze nieuwe maatregel. Volgens de FOD WASO wordt het loon als niet-betaald beschouwd indien het loon niet werd betaald overeenkomstig de wijze die in de wet voorzien is. In dat geval riskeert de werkgever strafsancties zoals voorzien in het Sociaal Strafwetboek en zou de werknemer het loon opnieuw kunnen vorderen.

Bron: www.werk.belgie.be

Tags