Besox

Uw werknemer staat op een verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Waarmee moet u rekening houden?

13 juni 2018

Recht van de werknemer

Als werkgever mag u niet verbieden dat een werknemer op een verkiezingslijst staat. Art. 19 van de Grondwet bepaalt immers dat elke burger op elk gebied vrij zijn mening mag uiten.

Anders is het als uw onderneming/organisatie een uitgesproken politieke strekking heeft. In dat geval kan de werknemer zich geen kandidaat stellen bij een politieke partij met een totaal verschillende visie.

Campagne

Indien de werknemer campagne wil voeren, dan zal hij dat buiten zijn werkuren moeten doen. In overleg met de werkgever is het wel mogelijk om betaalde of onbetaalde vakantie te nemen.

Politiek verlof

Zodra de werknemer verkozen is en een politiek mandaat uitoefent, geeft het politiek verlof hem de mogelijkheid van het werk afwezig te zijn.

De maximale duur van het politiek verlof en de na te leven formaliteiten hangen af van het uitgeoefende ambt of mandaat.

  1. Burgemeester, schepen, voorzitter of lid van het bureau van de districtsraden, OCMW-voorzitter

De werknemers die één van deze mandaten uitoefenen, mogen het politiek verlof enkel gebruiken voor het vervullen van opdrachten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van dit mandaat.

De werknemers hebben de keuze tussen 2 formules:

  • de werknemer blijft gewoon verder werken en kan gedurende maximaal 2 arbeidsdagen per week van het werk afwezig zijn:

Indien de werknemer kiest voor deze formule, dan brengt hij zijn werkgever op de hoogte van de dagen waarop hij van het werk afwezig zal zijn. Dit moet hij ten laatste doen op de woensdag van de week die de week van afwezigheid voorafgaat.

  • de werknemer schorst zijn arbeidsovereenkomst tijdens de uitoefening van zijn mandaat. Dit recht wordt slechts toegekend voor de uitoefening van één mandaat.

In dit geval brengt hij zijn werkgever schriftelijk op de hoogte van de datum waarop de schorsing een aanvang zal nemen. De duur van de schorsing bedraagt minstens 12 maanden. Binnen eenzelfde mandaat kan het verlof meermaals worden opgenomen met of zonder onderbreking tussen de schorsingsperiodes en telkens voor een duur van minstens 12 maanden.

Bij de aanvang van de uitoefening van zijn ambt moet de werknemer zijn werkgever op de hoogte brengen ten laatste op de datum waaorp de schorsing begint te lopen. Bij een hernieuwing van de schorsing of bij een schorsing die begint te lopen tijdens de uitoefening van het ambt moet de werkgever tenminste 1 maand voor de datum waarop de hernieuwing of de schorsing een aanvang neemt verwittigd worden, tenzij de werkgever een kortere termijn aanvaardt.

  1. Leden van de gemeenteraad en de Raad voor maatschappelijk welzijn

Het maximaal aantal dagen politiek verlof per maand voor leden van de gemeenteraad of de Raad voor maatschappelijk welzijn OCMW, die niet één van de mandaten uit de vorige categorie uitoefenen, hangt af van het aantal inwoners van de gemeente.

 

aantal dagen politiek verlof per maand voor de leden van de gemeenteraad of de Raad voor maatschappelijk welzijn
Aantal inwoners van de gemeente  Leden van het vast bureau
van de Raad voor maatschappelijk welzijn,
die geen voorzitter zijn
Gemeenteraadsleden die geen burgemeester of schepen zijn;
leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn die geen voorzitter of lid van het vast bureau zijn
Minder dan 10.000 1 dag ½ dag
Tussen 10.000 en 50.000 2 dagen 1 dag
Meer dan 50.000 2 ½ dagen  1 dag

 

  1. Lid of voorzitter van een provincieraad

Het politiek verlof van de werknemers die lid of voorzitter zijn van een provincieraad omvat de periodes die overeenstemmen met de zittingen van de provincieraad.

Behoud van het loon

Tijdens het politiek verlof heeft uw werknemer het recht om van het werk afwezig te blijven met behoud van zijn loon, behalve wanneer het gaat om een mandaat van burgemeester, schepen, voorzitter of lid van een bureau van een districtsraad of voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Het normaal loon wordt berekend overeenkomstig de wetgeving betreffende de feestdagen, beperkt tot de loongrens voorgeschreven bij de regeling van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De werkgevers kunnen om de 3 maanden de terugbetaling bekomen van de lonen en de werkgeversbijdragen voor de periode van het politiek verlof. De aanvraag tot terugbetaling moet ingediend worden bij de instelling waar de werknemer zijn mandaat of ambt waarneemt in de vorm van een aangifte van schuldvordering, opgesteld voor elke betrokken werknemer.

De betrokken instelling vordert dan op haar beurt de lonen en de werkgeversbijdragen die zij aan de werkgevers heeft terugbetaald van de betrokken mandataris terug. Het van de mandataris teruggevorderde bedrag mag echter niet meer bedragen dan de helft van de wedde of de presentiegelden die hij ontvangt.

Ontslagbescherming

De werknemer die kandidaat is voor één van de hierboven besproken mandaten, moet zijn werkgever hiervan inlichten per aangetekend schrijven en dit binnen de 6 maanden vóór de verkiezing. Vanaf de ontvangst van het schrijven tot de verkiezing, mag de werkgever geen daad stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om redenen die vreemd zijn aan het feit dat de werknemer kandidaat is.

Voor zover de werknemer daadwerkelijk voorkomt op de kandidatenlijsten, blijft de ontslagbescherming van kracht gedurende 3 maanden na de verkiezing, zelfs als de werknemer niet verkozen wordt.

Indien de werknemer verkozen wordt, dan blijft de ontslagbescherming van kracht tijdens de volledige duur van het mandaat en tijdens de 6 maanden die erop volgen.

Het niet-naleven van deze ontslagbescherming wordt gesanctioneerd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de brutobezoldiging van 6 maanden.