Besox

Uitzondering op de privacywet voor sociaal inspecteurs en ambtenaren van bepaalde openbare overheden

24 april 2015

Met het oog op de uitvoering van hun taak verzamelen sociaal inspecteurs gegevens, waaronder persoonsgegevens van natuurlijke personen.

De privacywet biedt garanties bij de verwerking van persoonsgegevens waarbij bijvoorbeeld de betrokkene informatie krijgt over het doel van het onderzoek. Ook de naam en het adres van degene die voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijk is, wordt meegedeeld. De betrokkene heeft het recht om de gegevens in een begrijpelijke vorm te verkrijgen en het recht om onjuiste persoonsgegevens kosteloos te doen verbeteren.

Het is echter onmogelijk dat sociaal inspecteurs de betrokken werkgevers, op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, in kennis stellen van het feit dat hun gegevens verzameld zijn en verwerkt zullen worden. Hierdoor zouden hun opdrachten hun impact verliezen.

De wetgever heeft dan ook een aantal uitzonderingen voorzien waarbij bepaalde regels niet van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens die worden beheerd door bepaalde openbare overheden naar aanleiding van hun opdrachten van bestuurlijke politie. De sociale inspecteurs worden vrijgesteld van de verplichting om kennis te geven, inzage te verlenen en verbeteringen aan te brengen in de persoonsgegevens die zij voor de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie verzamelen.

Het gaat om de volgende overheden:

 • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO);
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ);
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ);
 • Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV);
 • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV);
 • Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED);
 • Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS);
 • Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO);
 • Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ);
 • Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen (CDZ);
 • Rijksdienst voor Pensioenen (RVP);
 • Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

Bron: KB van 11 maart 2015 ter uitvoering van artikel 3, §5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, B.S. 25 maart 2015.

Tags