Besox

Uitzendarbeid: afschaffing van de 48-urenregel en uitbreiding van de elektronische overeenkomsten

4 oktober 2016

Vanaf 1 oktober 2016 zal de zogenaamde 48-urenregel voor uitzendarbeid afgeschaft worden. Daarnaast zullen de mogelijkheden om elektronische arbeidsovereenkomsten met uitzendkrachten te sluiten uitgebreid worden.

Tot nu toe had een uitzendbureau twee werkdagen of 48 uur de tijd om de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid administratief in orde te brengen. Door deze 48-urenregel was het mogelijk om de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid pas schriftelijk op te maken na de start van de uitzendopdracht. Met ingang van 1 oktober 2016 moet de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid schriftelijk vastgesteld worden uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht start met zijn uitzendopdracht.

De afschaffing van de 48-urenregel wordt wel gekoppeld aan een verruiming van de mogelijkheden om arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid elektronisch te kunnen ondertekenen.
Hierdoor zal de schriftelijke vaststelling van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid vanaf 1 oktober 2016 op drie manieren kunnen gebeuren. Naast de klassieke schriftelijke arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid en de reeds bestaande elektronische arbeidsovereenkomst ondertekend door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening (elektronische identiteitskaart) wordt er een derde mogelijkheid ingevoerd.

Voortaan wordt de elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomst ook beschouwd als een schriftelijke overeenkomst voor uitzendarbeid, wanneer de overeenkomst ondertekend wordt door middel van enig ander type elektronische handtekening, op voorwaarde dat de handtekening toelaat de identiteit van de partijen, hun instemming met de inhoud van de overeenkomst en het behoud van de integriteit van de overeenkomst te verzekeren.
Mocht er achteraf betwisting ontstaan, dan zal het uitzendkantoor moeten aantonen dat de elektronische handtekening deze functies verzekert.

Door deze nieuwe mogelijkheid zal het vanaf 1 oktober 2016 bijvoorbeeld mogelijk worden om een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te ondertekenen door middel van een pincode via PC, smartphone of tablet. De gebruiker zal een pincode ontvangen, die hij op een onlineplatform via PC, smartphone of tablet kan ingeven.
Een exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt bewaard bij een verlener van een elektronische archiveringsdienst of bij een uitzendbureau dat voor eigen rekening een dergelijke dienst verleent. De uitzendkracht moet op elk moment toegang kunnen krijgen tot het gearchiveerde exemplaar van de arbeidsovereenkomst en de elektronische archivering moet minstens gedurende een periode van 5 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid gewaarborgd worden.

Wanneer er geen tijdige schriftelijke arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt gesloten, dan gelden de regels voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur. Hierdoor zal het uitzendkantoor de arbeidsovereenkomst alleen maar kunnen beëindigen met een opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding. De uitzendkracht zelf kan de arbeidsovereenkomst binnen de 7 dagen na de indiensttreding beëindigen zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding.

Deze sanctieregeling zal niet van toepassing zijn, wanneer het laattijdig opstellen van een schriftelijke arbeidsovereenkomst het gevolg is van de houding van de uitzendkracht zelf.
Zo zal de sanctieregeling niet toegepast worden wanneer de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  • de bedoeling een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten werd door beide partijen schriftelijk vastgesteld;
  • het uitzendbureau heeft voorafgaand aan de indiensttreding een ontwerp van elektronische arbeidsovereenkomst ter ondertekening toegezonden aan de uitzendkracht, maar de uitzendkracht heeft dat ontwerp niet ondertekend uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht in dienst treedt;
  • de uitzendkracht heeft de arbeidsprestaties bij de gebruiker aangevat op het tijdstip zoals bepaald in het ontwerp van arbeidsovereenkomst;
  • het uitzendbureau heeft de indiensttreding van de uitzendkracht aangegeven via Dimona uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht de arbeidsprestaties bij de gebruiker heeft aangevat.
    Deze uitzondering op de sanctieregeling kan enkel van toepassing zijn bij het gebruik van elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid.

 

Bron: Wet van 30 augustus 2016 tot wijziging van artikel 8 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, met het oog op de afschaffing van de 48-urenregel en de verruiming van de mogelijkheid om een beroep te doen op elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid, B.S. 15 september 2016.