Besox

Uitbreiding tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht

20 september 2017

Wanneer een werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op gewaarborgd loon lastens de werkgever en nadien op ziekte-uitkeringen.

In de onderstaande 3 situaties kan de werknemer terugvallen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veroorzaakt door medische redenen. De eerste twee situaties bestonden al langer. De derde situatie werd toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe wetgeving inzake re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

De werknemer is door de adviserend geneesheer van de mutualiteit of van het RIZIV arbeidsgeschikt verklaard, maar hij hervat het werk niet en betwist de beslissing van arbeidsgeschiktheid voor de arbeidsrechtbank. Gedurende de gerechtelijke procedure kan de werknemer provisionele werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

  • indien de arbeidsrechtbank de werknemer gelijk geeft en zijn arbeidsongeschiktheid erkent, betaalt de ziekteverzekering het bedrag van de ontvangen uitkeringen terug aan de RVA;
  • indien de werknemer ongelijk krijgt en de arbeidsrechtbank dus meent dat hij geschikt is om te werken, dan moet de werknemer het werk hervatten en kan hij de ontvangen uitkeringen behouden.

De werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering maar is tijdelijk niet in staat om het overeengekomen werk uit te voeren. De werknemer kan in dit geval uitkeringen tijdelijke werkloosheid op grond van overmacht ontvangen indien de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

  • de onmogelijkheid om het werk uit te voeren is vastgesteld door de arbeidsgeneesheer of door de RVA-geneesheer;
  • er is geen passend vervangingswerk beschikbaar;
  • de aanvraag situeert zich in principe niet in de eerste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid (in deze periode kan de werknemer in principe ten laste genomen worden door de ziekteverzekering);
  • de onmogelijkheid om het werk uit te voeren moet een tijdelijk karakter hebben.

De werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering maar is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren en een re-integratietraject is lopende. In dit geval kan de werknemer uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen indien de onmogelijkheid tot werken wordt vastgesteld door de geneesheer van de RVA en enkel in de volgende situaties:

  • indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist heeft dat de werknemer in staat is om bij de werkgever een aangepast of ander werk uit te voeren: voor de periode voorafgaand aan het overmaken van het re-integratieplan aan de werknemer of voor de periode voorafgaand aan het einde van het re-integratietraject;
  • indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist heeft dat de werknemer niet in staat is om bij de werkgever een aangepast of ander werk uit te voeren: gedurende de termijn voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid of tijdens de duur van de beroepsprocedure, indien de werknemer de beslissing tot definitieve ongeschiktheid betwist.

Na de aanvraag om uitkeringen zal de werknemer door het werkloosheidsbureau worden uitgenodigd voor een onderzoek door de geneesheer van de RVA.

 

Bron: www.rva.be, infoblad E24.