Besox

Uitbreiding plus minus conto

19 juli 2017

Het plus minus conto, dat enkel van toepassing was op de automobielindustrie, laat toe om af te wijken van de normale arbeidsduurgrenzen zonder 10 uur per dag en 48 uur per week te mogen overschrijden. De referteperiode voor de naleving van de gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week wordt bovendien uitgebreid tot 6 jaar.

Voortaan wordt dit stelsel uitgebreid naar alle ondernemingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • behoren tot een sector die gekenmerkt wordt door een sterke internationale concurrentie;
  • onderworpen zijn aan langdurige productie- of ontwikkelingscycli die over meerdere jaren lopen;
  • geconfronteerd worden met de noodzaak om een sterke stijging of daling van de vraag naar een nieuw ontwikkeld product of nieuw ontwikkelde dienst op te vangen.

De procedure van inwerkingtreding werd niet gewijzigd:

  • sectorale fase: de sector moet een cao sluiten waarin de wettelijk voorziene criteria worden verantwoord. De ingeroepen motieven moeten erkend zijn door de Minister van Werk na positief en unaniem advies van de NAR;
  • fase op ondernemingsniveau: er moet een cao gesloten worden met alle representatieve organisaties binnen de vakbondsafvaardiging of, bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging, met alle werknemersorganisaties binnen het paritair comité.

 

Bron: Wet dd. 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, art. 29 tot 31, B.S. 15 maart 2017.