Besox

Uitbreiding mogelijkheden economische werkloosheid voor bedienden

30 mei 2016

In tegenstelling tot de regeling van economische werkloosheid voor arbeiders, kan het systeem van economische werkloosheid voor bedienden enkel toegepast worden door ‘ondernemingen in moeilijkheden’.

Dankzij dit systeem kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bedienden tijdelijk geschorst worden voor maximum 16 weken per jaar (bij volledige schorsing) of 26 weken per jaar (bij gedeeltelijke schorsing).

Vooraleer de regeling van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden effectief in de onderneming toegepast kan worden, moeten ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging een ondernemingsplan opstellen en indienen bij de Commissie Ondernemingsplannen van de FOD WASO.

Hierbij moet aangetoond worden dat het effectief een onderneming in moeilijkheden betreft. Op dit moment zijn er drie mogelijke criteria om aan te tonen dat een onderneming in moeilijkheden is:

  1. De onderneming als juridische entiteit kent een substantiële daling van de omzet of de productie met minstens 10%

De onderneming kent een substantiële daling van de omzet of de productie met minstens 10% in één van de vier kwartalen die voorafgaan aan het eerste gebruik van de economische werkloosheid voor bedienden, vergeleken met de omzet of de productie in hetzelfde kwartaal van het jaar 2008, of vergeleken met hetzelfde kwartaal in één van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaan.

De daling van de omzet moet aangetoond worden aan de hand van de BTW-aangiften.

  1. De onderneming als technische bedrijfseenheid, juridische entiteit of vestigingseenheid maakt veelvuldig gebruik van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders 

Hiervoor moet de onderneming een tijdelijke werkloosheid onder arbeiders aantonen ten belope van minstens 10% van het globaal aantal aangegeven RSZ-dagen (dus voor arbeiders en bedienden) tijdens het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de bewijsvoering aan de RVA wordt verstuurd.

  1. De onderneming als juridische entiteit kent een substantiële daling van de bestellingen van minimum 10%

Er is nog een derde mogelijkheid voor ondernemingen die een substantiële daling van de bestellingen van minimum 10% kennen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2008, of vergeleken met hetzelfde kwartaal in één van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaan.

  1. De onderneming wordt erkend als onderneming in moeilijkheden door de minister van Werk

Door de Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken zal er met ingang van 2 juni 2016 een nieuw vierde criterium toegevoegd worden nl. de ondernemingen met een erkenning als onderneming in moeilijkheden door de minister van Werk.

Vanaf 2 juni 2016 zal het voor ondernemingen mogelijk worden om door de minister van Werk erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Uit telefonische informatie vanwege de FOD WASO blijkt dat er momenteel nog concreet bekeken wordt op welke manier een onderneming een dergelijk aanvraagdossier voor een erkenning door de minister kan indienen. Hopelijk krijgen we hierover tegen begin juni 2016 meer duidelijkheid. Wij volgen dit in ieder geval verder voor u op.

 

Bron: Wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 23 mei 2016.

Tags