Besox

Uitbreiding bevoegdheid paritair comité voor de landbouw (PC 144)

3 oktober 2015

In het Belgisch Staatsblad van 22 september 2015 is een KB verschenen met betrekking tot de uitbreiding van de bevoegdheid van PC 144.

PC 144 is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten:

  • de eigenlijke landbouwondernemingen;
  • de grasteelt en weideboomgaarden, de tabaksteelt en –drogerij, de hopteelt en –drogerij, de teelt van geneeskrachtige kruiden, de teelt van suikerbieten, de teelt van cichoreiwortels, de teelt van landbouwzaad en pootaardappelen, de teelt van teenwilg;
  • de fokkerij, de pluimveeteelt, de bijenteelt, de visteelt, de mosselteelt, de oesterteelt, de kunstmatige bevruchting. Deze lijst wordt nu uitgebreid “met inbegrip van de geheel of gedeeltelijk uitgeoefende activiteiten voor rekening van derden” en geldt voor de verschillende vormen van fokken;
  • het onderhouden en verzorgen van paarden, het verhuren van paardenboxen, stallingen en het onderhoud ervan, het geven van instructies in verband met paardrijden, met uitzondering van de werknemers tewerkgesteld aan activiteiten ressorterend onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het hotelbedrijf;
  • de door de bevoegde overheid erkende diensten voor bedrijfsverzorging in de landbouw.

Op dit moment vallen de ondernemingen die de activiteit ‘fokken voor rekening van derden’ uitoefenen nog onder het PC 100, maar vanaf 2 oktober 2015 zullen ze dus onder het PC 144 vallen.

Bron: Koninklijk besluit van 3 september 2015 tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de landbouw betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid, B.S. 22 september 2015.