Besox

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge terreurdreiging

30 november 2015

De regering heeft beslist om het veiligheidsniveau in het Brussels Gewest verder vast te stellen op niveau 4, het hoogst mogelijke niveau. Voor de rest van het land geldt nog steeds niveau 3.

Deze situatie kan, voornamelijk in het Brussels Gewest en Vilvoorde, maar eventueel ook indirect op andere plaatsen tot gevolg hebben dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk is wegens overmacht.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan worden ingeroepen als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmogelijk is door omstandigheden die zich plots voordoen buiten de wil van de werkgever en de werknemer om. De actuele dreiging met de daaraan verbonden gevolgen zoals bijvoorbeeld de sluiting van shoppingcentra, scholen, horecazaken of publiek transport gelden in dit geval momenteel als overmacht.

Er wordt wel vereist dat het werk niet op een andere locatie of via telewerk gedaan kan worden. Bovendien moet de werkloosheid ook betrekking hebben op alle arbeidsuren. Enkel dan zou de werknemer recht kunnen hebben op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De werkgever die tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wenst in te roepen, dient dit mee te delen aan de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau.

Bron: Persbericht dd. 23 november 2015 van het Kabinet van de Minister van Werk en nieuwsbericht dd. 24 november 2015 van de RVA.