Besox

Terugbetaling gewaarborgd loon in de bouwsector

10 mei 2017

Werkgevers in de bouw met minder dan 20 personeelsleden kunnen genieten van de terugbetaling van het gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid van hun arbeiders. Als werkgever in de bouwsector kunt u hiervoor gratis aansluiten bij een Patronale Vereveningsdienst. U krijgt dan 94,81% van het gewaarborgd loon dat u aan uw bouwarbeiders moet betalen tijdens hun arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of privé-ongeval terugbetaald. De patronale lasten krijgt u niet terugbetaald.

Deze terugbetaling geldt enkel voor de arbeiders van PC 124 en dus niet voor de bedienden of de arbeiders die eventueel onder een ander paritair comité zouden ressorteren.

Indien u een aanvraag tot terugbetaling van het gewaarborgd loon wenst in te dienen bij de Patronale Vereveningsdienst, is het wel heel belangrijk dat de bouwarbeider u het ziekteattest zo snel mogelijk bezorgt. Het medisch attest moet immers binnen de 5 werkdagen, te tellen vanaf de begindatum van de arbeidsongeschiktheid zoals vermeld op het medisch attest, overgemaakt worden aan de Patronale Vereveningsdienst.

Bij laattijdige indiening van de ziekteattesten, zal de Patronale Vereveningsdienst de terugbetaling van het gewaarborgd loon kunnen weigeren.

Tot nu toe betaalde de Patronale Vereveningsdienst het gewaarborgd loon enkel aan de werkgever terug op basis van het originele medisch attest. Het Fonds voor Bestaanszekerheid heeft recent echter beslist dat het originele attest niet meer noodzakelijk is voor de terugbetaling van het gewaarborgd loon voor ziektes vanaf 1 april 2017.

De Patronale Vereveningsdienst zal voortaan ook een duidelijke scan, fax of foto van het medisch attest aanvaarden. Aangezien enkel duidelijk leesbare en correcte attesten aanvaard kunnen worden, is het wel nog steeds aangewezen om de originele medische attesten in ieder geval goed bij te houden mocht de Patronale Vereveningsdienst deze achteraf toch nog opvragen.

 

Bron: CAO dd. 25 juni 2015 betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of een ongeval van gemeen recht.