Besox

Terreuraanslagen in Brussel: welke steunmaatregelen voorziet de federale regering?

23 mei 2016

Ten gevolge van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in de Brusselse metro en op de luchthaven van Brussel-Nationaal ondervinden heel wat bedrijven tijdelijke financiële moeilijkheden. Hieronder geven wij u een overzicht van de steunmaatregelen die de federale regering ondertussen heeft genomen voor de getroffen ondernemingen:

 

Tijdelijke werkloosheid

Ondernemingen kunnen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen bij een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de werkgever en van de werknemer, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt.

De terreuraanslagen van 22 maart 2016 in de metro van Brussel en op de luchthaven van Brussel-Nationaal werden vrijwel onmiddellijk als zodanig erkend.

Aanvankelijk was tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk tot en met 30 april 2016, maar ondertussen werd de maatregel verlengd tot en met 30 juni 2016.

Voor werkgevers in Brussel en Vlaams-Brabant is een motivatie niet vereist. Voor werkgevers elders is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht enkel mogelijk mits motivatie van de redenen van overmacht die de tewerkstelling onmogelijk maken.

Het stelsel is bijvoorbeeld mogelijk voor wie werkt in de nabije omgeving van de luchthaven van Brussel-Nationaal (taxichauffeurs, personeel van schoonmaakbedrijven, koerierdiensten, enz.). Het stelsel is ook mogelijk voor wie als werkgever buiten het Brussels Gewest of Vlaams-Brabant bijvoorbeeld een winkel, hotel, restaurant, reisbureau, autocaronderneming, enz. uitbaat en een sterke daling van het aantal klanten ondervindt door annulering van reserveringen of door een sterke vermindering van het aantal reserveringen.

 

Uitstel betaling RSZ-bijdragen

Minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, heeft aan de RSZ gevraagd om soepelheid te tonen als werkgevers hun patronale bijdragen niet tijdig kunnen betalen omdat ze financiële moeilijkheden ondervinden door de terreuraanslagen.

Het basisprincipe dat de RSZ-bijdragen op tijd betaald moeten worden, blijft bestaan. Een werkgever die tijdelijke betalingsmoeilijkheden ondervindt als gevolg van de terreuraanslagen, kan de RSZ wel contacteren en uitstel van betaling vragen voor de sociale zekerheidsbijdragen. De RSZ kan aan de werkgever een ‘minnelijk afbetalingsplan’ met maandelijkse betalingen voorstellen.

Werkgevers kunnen hun vraag richten tot de cel ‘Afbetalingsplan van de Inningsdienst’ van de RSZ of kunnen hun vraag indienen via het speciaal daarvoor voorziene formulier op de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be . In het luikje ‘uw motivatie’ op het formulier vult de werkgever dan in dat hij uitstel van betaling vraagt wegens de terreuraanslagen. De aanvraag tot een minnelijk afbetalingsplan wordt best zo spoedig mogelijk ingediend.

Opgelet: het verkrijgen van een dergelijk afbetalingsplan betekent in principe niet dat u vrijgesteld wordt van de sancties in geval van laattijdige betaling, zoals de bijdrageopslagen (10%) en intresten (7%). In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan de werkgever wel vrijstelling of vermindering krijgen van deze sancties.

 

Bedrijfsvoorheffing en BTW

De FOD Financiën kan ondernemingen, die financiële moeilijkheden ondervinden door de aanslagen van 22 maart 2016, helpen met de volgende steunmaatregelen op het vlak van bedrijfsvoorheffing en BTW:

  • betalingsfaciliteiten;
  • vrijstelling van nalatigheidsbijdragen;
  • vrijstelling van boeten voor niet-betaling of laattijdige betaling (de andere boeten worden niet vrijgesteld door de steunmaatregelen).

Om recht te hebben op deze steunmaatregelen moet men een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een ondernemingsnummer (KBO) zijn en kunnen aantonen dat de onderneming financiële moeilijkheden ondervindt als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016. Er moeten documenten voorgelegd worden die aantonen dat er sprake is van een daling van de omzet, annulatie van de orders en/of reservaties, kettingreactie partnerbedrijven,… .

Deze steunmaatregelen gelden voor de maandelijkse indieners voor de maanden maart tot en met september 2016. Voor de kwartaalindieners kunnen de steunmaatregelen aangevraagd worden voor het 1ste, 2de en 3de kwartaal 2016.

 

Bron: www.rva.be, www.deblock.belgium.be – persbericht van 1 april 2016, www.financiën.belgium.be.

Tags