Besox

Studentenarbeid in uren i.p.v. dagen vanaf 1 januari 2017

30 december 2016

Vanaf 1 januari 2017 moeten de prestaties van een student in uren in plaats van dagen worden aangegeven. Het contingent van 50 dagen wordt vervangen door 475 uren per jaar.

Dit heeft als voordeel dat het niet meer nodig is om het contingent met een volledige dag te verminderen indien de student slechts enkele uurtjes gewerkt heeft.

Om te kunnen genieten van de verlaagde RSZ-bijdragen is het wel vereist dat de Dimona-aangifte tijdig gebeurt, dit is uiterlijk op het ogenblik dat de prestaties van de student aanvangen. Gebeurt de aangifte te laat, dan worden alle aangegeven uren geacht buiten het contingent te vallen en zijn de normale RSZ-bijdragen verschuldigd, ook indien het urencontingent nog niet is uitgeput.

Enkel de werkelijk gepresteerde uren moeten worden aangegeven als “uren” en in mindering worden gebracht van het contingent. De uren voor feestdagen, betaalde ziektedagen en andere betaalde uren die geen werkelijk gewerkte uren zijn, maar waarvoor de werkgever een loon betaalt, moeten niet in het urencontingent worden opgenomen.

De Dimona-aangifte moet steeds per kwartaal gebeuren, ook indien de studentenovereenkomst over twee of meer kwartalen loopt. Als de werkgever tijdens één kwartaal meerdere overeenkomsten sluit met de student, moet hij op basis van elk getekend contract een Dimona uitvoeren met vermelding van het aantal uren dat de student zal presteren.

Het blijft mogelijk om studenten te “reserveren”. Sinds 1 december 2016 kan dit al in uren voor studentenarbeid die betrekking heeft op 2017.

 

Bron: KB van 13 december 2016 tot wijziging van artikel 17bis van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het KB van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels voor wat betreft de studentenarbeid en de flexi-jobs in de horecasector, B.S. 19 december 2016 en Tussentijdse administratieve instructies RSZ 4e kwartaal 2016.