Besox

Stilte na de storm?

22 november 2016

Ons land werd dit weekend geteisterd door een zware storm. Heeft uw werknemer schade geleden? Onder bepaalde voorwaarden kan hij u vandaag vragen om verlof om dwingende redenen.

Op zondag 20 november raasde een storm over ons land. Er werden windsnelheden genoteerd tot 100 kilometer per uur in het binnenland en zelfs tot 115 kilometer per uur aan de kust. Bomen werden uitgerukt en veel gebouwen liepen schade op. Was uw werknemer een van de ongelukkigen? Moet hij of zij vandaag nog puin ruimen na de storm? Hieronder lijsten we nog eens de voorwaarden van het verlof om dwingende redenen op.

Waarvoor kan mijn werknemer verlof om dwingende redenen vragen?

Omwille van “elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de aanwezigheid op het werk de tussenkomst van de werknemer onmogelijk maakt”. In de praktijk gaat het meestal om de volgende gebeurtenissen:

  • ziekte, ongeval of hospitalisatie van een gezins- of familielid
  • ernstige materiële beschadiging van bezittingen van de werknemer, zoals schade aan de woning door een brand of natuurramp
  • de oproeping tot persoonlijke verschijning in een rechtszitting waarbij de werknemer partij is in het geding; de rechtbank moet uitdrukkelijk de verschijning in persoon bevolen hebben
  • elke reden die u aanvaardt of die in een sectorale CAO is opgenomen

Hoe langt duurt het verlof?

De werknemer heeft het recht om afwezig te zijn voor de tijd die noodzakelijk is. Maar per kalenderjaar heeft hij maximaal 10 dagen recht op dit verlof. Voor de deeltijdse werknemers wordt dit maximum herleid op basis van hun tewerkstellingspercentage.

Hoe moet de werknemer dit aanvragen?

Hij verwittigt u liefst op voorhand. Lukt dit niet, dan doet hij dit zo snel mogelijk. Hij moet de dagen gebruiken voor het doel waarvoor u het verlof hebt toegestaan. Spreekt hij van een boom op zijn veranda? Dan kan hij vandaag afwezig blijven om de resten te ruimen en de nodige aanpassingen te doen om de veranda terug water- en winddicht te maken.

Opgelet, heeft de werknemer nog vakantiedagen staan en wil hij liever deze opnemen? Dan kan hij dit natuurlijk.
Vraagt hij verlof zonder wedde? Dan kan u dit ook toestaan. Deze dagen bieden echter geen gelijkstelling voor de sociale zekerheid, wat voor de dagen verlof om dwingende redenen wel het geval is.

Moet ik deze dagen betalen?

Nee, het verlof om dwingende reden is onbetaald verlof. Wel zijn de dagen gelijkgesteld op het vlak van de sociale zekerheid: kinderbijslag, werkloosheid, pensioen, … Er is echter geen gelijkstelling voor het recht op jaarlijkse vakantie. Iemand die 10 dagen verlof om dwingende redenen opneemt in 2016, zal in 2017 minder vakantiedagen krijgen.

Bron: Acerta

Tags