Besox

Stijging leefloon op 1 april 2016: invloed op loonbeslagen door DAVO

19 april 2016

DAVO (Dienst voor Alimentatievorderingen) is een federale overheidsdienst waar personen een beroep op kunnen doen indien hun (ex-)partner nalaat om de afgesproken onderhoudsgelden te betalen. Één van de middelen waarover DAVO beschikt, is de mogelijkheid om loonbeslag te leggen op het loon van de onderhoudsplichtige die nalaat zijn verplichtingen na te komen.

Voor de dossiers die vóór 1 januari 2015 geopend werden bij DAVO, mag DAVO enkel beslag leggen op het deel van het loon dat de grenzen van het leefloon overschrijdt. Voor de dossiers die vanaf 1 januari 2015 geopend werden bij DAVO, mag er beslag gelegd worden op de volledige inkomsten van de onderhoudsplichtige.

Op 1 april 2016 werden de basisbedragen van het leefloon opgetrokken. Gelet op het bovenstaande zal dit invloed hebben op de loonbeslagen door DAVO voor de dossiers die vóór 1 januari 2015 geopend werden.

Dit resulteert vanaf 1 april 2016 in de volgende bedragen:

  basisbedrag jaarbedrag maandbedrag
categorie 1 € 5.155,80 € 6.803,08 € 566,92
categorie 2 € 7.733,71 € 10.204,63 € 850,39
categorie 3 € 10.311,62 € 13.606,18 € 1.133,85

Categorie 1: elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. Onder samenwoning wordt verstaan: het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen.

Categorie 2: alleenstaande personen en daklozen die recht hebben op een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Categorie 3: personen die samenwonen met een gezin ten laste.

 

Bron: Koninklijk besluit van 1 april 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, B.S. 8 april 2016.

Tags