Besox

Spilindex overschreden in mei 2017

15 juni 2017

In mei 2017 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Als gevolg daarvan zullen de sociale uitkeringen in juni 2017 en de wedden van het overheidspersoneel in juli 2017 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Lonen

Voor de lonen is het afhankelijk van het paritair comité waartoe de werkgever behoort of er een index wordt toegepast. Het nationaal GGMMI en de bedragen die daaruit voortvloeien, de leervergoeding bij een overeenkomst alternerende opleiding, de industriële leervergoeding, de stagevergoeding bij een beroepsinlevingsovereenkomst en de vergoeding voor een socioprofessionele inschakelingsovereenkomst, de vergoeding bij collectief ontslag en de vergoeding voor nachtarbeid verhogen vanaf 1 juni 2017 met 2%. Hieronder kan u enkele van deze nieuwe bedragen terugvinden:

GGMMI

  • 18 jaar: € 1.562,59;
  • 19 jaar en 6 maanden anciënniteit: € 1.604,06;
  • 20 jaar en 12 maanden anciënniteit: € 1.622,48.

Deze bedragen gelden niet voor studenten van 18, 19 en 20 jaar. Ze gelden evenmin voor jongeren ingeschreven in een stelsel van alternerend leren noch voor jongeren van 16 en 17 jaar.

Collectief ontslag

De begrenzing van het maandelijks brutoloon dat als basis dient voor de vaststelling van het nettoreferteloon in het kader van de vergoeding collectief ontslag bedraagt € 3.339.

Nachtarbeid

De financiële vergoeding voor nachtarbeid is van toepassing op bedrijven en sectoren die zelf geen bijzondere vergoeding voor nachtarbeid hebben uitgewerkt:

  • jonger dan 50 jaar: € 1,16 per uur;
  • vanaf 50 jaar: € 1,41 per uur.

Sociale uitkeringen

Ook de sociale uitkeringen verhogen met 2% vanaf 1 juni 2017. Het gaat hierbij o.a. over de werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag.

SWT (het vroegere brugpensioen)

Het nieuwe maximumbedrag van de werkloosheidsuitkering bij SWT en SWAV is € 1.314,82. De loondrempels in het kader van de RSZ-inhouding van 6,5% in het kader van SWT en SWAV bedragen vanaf 1 juni 2017:

  • € 1.416,26 bruto per maand indien geen gezinslast;
  • € 1.705,91 bruto per maand indien wel gezinslast.

De werkbonus

Bovendien wordt de berekeningsformule voor de sociale werkbonus aangepast. De werkbonus is een vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen voor werknemers met een laag loon. De nieuwe loongrenzen voor de werkbonus zien er vanaf 1 juni 2017 als volgt uit:

brutomaandloon (S) van

de werknemer (à 100%)

verminderingsbedrag (R) per maand voor de arbeiders verminderingsbedrag (R) per maand voor de bedienden
S ≤ € 1.609,47 € 213,48 € 197,67

€ 1.609,47 < S ≤

€ 2.510,47

€ 213,48 – (0,2369 x (S –

€ 1.609,47))

€ 197,67 – (0,2194 x  (S –

€ 1.609,47))

S > € 2.510,47 € 0 € 0

 

Bron: Federaal planbureau, www.plan.be.