Besox

Sociale zekerheidsverdragen met Argentinië, Moldavië en Albanië

25 januari 2016

België heeft met de landen Argentinië, Moldavië en Albanië een sociaal zekerheidsverdrag afgesloten. Op 22 december 2015 werden de wetten die deze verdragen bekrachtigen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hierdoor gaan zij van kracht vanaf 1 januari 2016.

Deze verdragen hebben als bedoeling:

  • een dubbele onderwerping aan de sociale zekerheid te vermijden voor degenen die tijdelijk in het andere land een beroepsbezigheid uitoefenen;
  • het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in één van de 2 landen verworven werden;
  • de gelijke behandeling van de onderdanen die op elkaars grondgebied wonen en werken met de eigen onderdanen;
  • de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere te vergemakkelijken voor Moldavië en Albanië.

De drie verdragen gaan uit van de eenheid van wetgeving, d.w.z. de werknemer kan  tegelijkertijd maar aan één sociale zekerheidswetgeving van één van beide staten onderworpen zijn.

Bovendien is het werkstaatprincipe van toepassing. Hierbij is de persoon die een beroepsactiviteit verricht in één van de staten, onderworpen aan de sociale zekerheid van die staat, ongeacht de staat waarin de maatschappelijke zetel van de werkgever gelegen is.

In geval van detachering blijft de werknemer onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan de sociale zekerheid van het land van waaruit hij gedetacheerd wordt. Het mag hierbij niet gaan over een detachering van langer dan 24 maanden. Deze termijn kan voor Moldavië en Argentinië met maximaal 36 maanden verlengd worden indien de bevoegde autoriteiten van de landen hiermee akkoord zijn. Voor Albanië werd er in het verdrag geen maximumtermijn voor de verlenging vastgelegd.

De verdragen met Albanië en Moldavië bepalen tot slot dat personen die gelijktijdig arbeid verrichten op het grondgebied van 2 staten enkel onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van hun woonstaat.

 

Bronnen: Wet van 19 januari 2014 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië, gedaan te Buenos Aires op 3 maart 2010 (1) (2), B.S. 22 december 2015; Wet van 8 september 2015 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Moldavië, opgemaakt te Brussel op 12 september 2012 (1) (2), B.S. 22 december 2015; Wet van 9 september 2015 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, opgemaakt te Brussel op 9 december 2013 (1) (2), B.S. 22 december 2015.

Tags