Besox

Sociale verkiezingen: herinnering occulte periode

15 januari 2016

De sociale verkiezingen hebben tot doel de werknemersafgevaardigden aan te duiden die zullen zetelen in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Werknemers die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen genieten een bijzondere ontslagbescherming. De ontslagbescherming houdt in dat zij niet mogen ontslagen worden tenzij om een dringende reden die vooraf door de arbeidsrechtbank erkend wordt of om een economische of technische reden die vooraf door het paritair comité erkend wordt.

De volgende wijzen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn wel nog mogelijk:

  • beëindiging door de werknemer zelf;
  • beëindiging  in onderling akkoord;
  • beëindiging wegens overmacht;
  • beëindiging wegens overlijden van de werknemer;
  • na afloop van de termijn bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of een bepaald werk.

 

Indien de kandidaat ten onrechte ontslagen wordt, kan dit de werkgever enkele jaarlonen kosten. De beschermingsperiode voor de kandidaten begint te lopen 120 dagen voor de eigenlijke verkiezingsdag (op dag X-30). Afhankelijk van de datum waarop de sociale verkiezingen in uw bedrijf zullen doorgaan, zal de beschermingsperiode dus ergens aanvangen tussen 10 en 23 januari 2016.

De vakbonden moeten hun kandidatenlijsten echter pas indienen op dag X+35, namelijk tussen 15 en 28 maart 2016 (de exacte dag zal ook hier afhangen van de gekozen verkiezingsdatum). Er ontstaat een periode van 65 kalenderdagen waar de werkgever niet exact weet welke werknemers zich kandidaat zullen stellen voor de sociale verkiezingen en dus de ontslagbescherming genieten. De kans bestaat dus dat u iemand ontslaat waarvan achteraf blijkt dat deze persoon beschermd is tegen ontslag.

Indien u geen risico’s wenst te nemen en gelet op de zware financiële consequenties, kan u best vanaf nu niet meer overgaan tot ontslag indien u in aanmerking komt om sociale verkiezingen te organiseren. Ook mag een kandidaat niet zomaar overgeplaatst worden van de ene naar de andere afdeling.

Tags