Besox

Schoonmaaksector: verplichte aanwezigheidsregistratie vanaf 2024

8 november 2023

In het kader van de strijd tegen sociale fraude en veiligheid op de werkplek, introduceerde de programmawet van 26 december 2022 een nieuwe verplichting tot tijdsregistratie voor onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten (= Check In and Out @ Work). Dit is vergelijkbaar met de Check In At Work’ (CIAW) in de bouwsector.

Doel van de programmawet?

De programmawet streeft ernaar dat voor elke werkplek waar onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten van onroerende goederen worden uitgevoerd, de aanwezigheid van elke natuurlijke persoon wordt geregistreerd met behulp van een elektronisch registratiesysteem voor aanwezigheid. Dit systeem zal onder andere de aankomst- en vertrektijden (inclusief pauzes) registreren (zie verder).

Het elektronische registratiesysteem heeft twee hoofddoelen:

 1. Het verbeteren van de veiligheid op de werkplek: informatie over aanwezigheden op de werkplek is essentieel indien er zich een arbeidsongeval zou voordoen.
 2. De strijd tegen zwartwerk, uitbuiting en schijnzelfstandigheid: inspectiediensten kunnen de informatie uit het systeem gebruiken voor hun taken.

Bovendien zou de aanwezigheidsregistratie de administratieve lasten voor aannemers en onderaannemers met betrekking tot het melden van de arbeidsuren verminderen.

De huidige verplichting voor Checkinatwork die geldt voor bepaalde onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten zal worden afgeschaft en vervangen door het eerder genoemde uitgebreidere elektronische registratiesysteem. Dit systeem zal van toepassing zijn op alle werkzaamheden, ongeacht hun waarde. Bovendien zullen alle natuurlijke personen die aanwezig zijn op een werkplek waar onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten plaatsvinden, de registratieplicht moeten naleven, ongeacht hun status (werknemer, zelfstandige, stagiair, gedetacheerde werknemer, aannemer, onderaannemer, enz.).

Voor wie is de registratie verplicht?

Deze wetgeving is van toepassing op de schoonmaaksector en meer specifiek werknemers in Paritair Comité 121.

Aannemers (of onderaannemers) die door een opdrachtgever zijn ingeschakeld om onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten te verrichten, vallen onder het toepassingsgebied van de maatregel.

De verplichting zal niet gelden voor:

 • Publieke en particuliere sectoren die hun eigen schoonmaakpersoneel inzetten voor het onderhoud van hun locaties;
 • Een sportvereniging (vzw) die een verenigingswerker in dienst heeft om haar lokalen schoon te maken;
 • PC 322.01: Dienstenchequebedrijven.

Hoe registreren?

De wetgeving voorziet 2 manieren tot registreren:

 • Via een door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voorziene elektronische applicatie
 • Via een derde partij die de registratie faciliteert

De volgende gegevens moeten worden geregistreerd:

 • De identificatiegegevens van de natuurlijke persoon.
 • Het adres van de werkplek; indien het onroerend goed nog niet is genummerd of de openbare weg nog geen naam heeft gekregen, dient een omschrijving van het geografische gebied te worden gegeven.
 • De hoedanigheid waarin een natuurlijke persoon zich bevindt op de werkplek: werknemer, zelfstandige, gedetacheerde werknemer, gedetacheerde zelfstandige, aannemer of onderaannemer.
 • Identificatiegegevens van de eventuele werkgever.
 • De identificatiegegevens van de natuurlijke of rechtspersoon (aannemer, opdrachtgever of gelijkgestelde) in wiens opdracht een activiteit door een zelfstandige wordt uitgevoerd.
 • Het tijdstip van de registratie omvat:
 1. Begin- en eindtijden van de werkzaamheden/activiteiten op de arbeidsplaats.
 2. Rustpauzes
 3. Aankomst- en vertrektijden van werknemers op de arbeidsplaats.

De gegevens worden bijgehouden in een databank van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Mogelijke sancties?

Het niet naleven van de verplichtingen in het kader van de verplichte aanwezigheidsregistratie voor onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten door aannemers, onderaannemers of werkgevers kan worden bestraft met een sanctie van niveau 3, wat neerkomt op een administratieve geldboete van 400 tot 4.000 euro of een strafrechtelijke geldboete van 800 tot 8.000 euro.

Deze geldboeten worden vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Inwerkingtreding?

Begin juli 2023 werd een KB gepubliceerd dat in eerste lezing werd goedgekeurd op de ministerraad van 20 juli 2023. Dit KB stelt dat de nieuwe maatregel in voege treedt vanaf 1 januari 2024.

Categorie