Besox

Schenking van conventioneel verlof

19 juli 2017

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk voert een wettelijk kader in dat toelaat om in de onderneming een systeem te organiseren waarbij conventioneel verlof aan een andere werknemer geschonken kan worden.

Onder schenking van verlof wordt verstaan: de mogelijkheid voor een werknemer die over conventionele verlofdagen beschikt die hij vrij kan opnemen, om er afstand van te doen ten gunste van een andere werknemer in de onderneming die de zorg op zich neemt van een kind jonger dan 21 jaar dat getroffen is door een ziekte of handicap of dat het slachtoffer is van een ernstig ongeval en voor wie een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk zijn.

Het is niet mogelijk om wettelijk verlof af te staan. Het is daarentegen wel mogelijk om bijkomende vakantiedagen toegekend door een cao of een arbeidsovereenkomst (vb. bijkomende vakantiedagen toegekend door de sector i.f.v. de verworven anciënniteit in de onderneming) of betaalde inhaalrustdagen in het kader van arbeidsduurvermindering te schenken.

De werknemer die de schenking vraagt, moet voorafgaandelijk al zijn vakantiedagen en rustdagen die hij vrij kan opnemen, opgenomen hebben en moet bovendien door middel van een medisch attest het bewijs kunnen leveren dat zijn kind ernstig ziek is.

Het kader dat het systeem van conventioneel verlof regelt, moet verduidelijkt worden door een cao gesloten in de sector. Bij gebrek aan een cao binnen de 6 maanden nadat een voorstel werd ingediend bij de voorzitter van het bevoegde paritair comité, kan de schenking georganiseerd worden door een ondernemings-cao. Indien er geen vakbondsafvaardiging is, kan de schenking van het verlof ook via arbeidsreglement worden georganiseerd.

 

Bron: Wet dd. 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, art. 40 tot 49, B.S. 15 maart 2017.