Besox

Sancties RVA bij werkverlating worden verstrengd

16 februari 2018

Werkverlating?

Een werknemer heeft recht op uitkeringen na een tewerkstelling indien hij het bewijs levert van een aantal arbeidsdagen in loondienst gedurende een bepaalde periode onmiddellijk voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag.

Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, moet de werknemer wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn.

In geval van werkverlating zonder wettige reden kan de werknemer een verwittiging krijgen of kan hij van het recht op uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 4 weken en ten hoogste 52 weken.

Volgens de RVA is er sprake van werkverlating wanneer de werknemer op eigen initiatief het werk verlaat, hetzij door zelf ontslag te geven, hetzij door ongewettigd afwezig te zijn op het werk. Ook een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met de werkgever wordt als werkverlating beschouwd.

De werknemer kan voor onbepaalde duur van het recht op uitkeringen uitgesloten worden indien de werkverlating gebeurde met het opzet uitkeringen aan te vragen en werkloos te blijven. Hij zal opnieuw arbeidsdagen in loondienst moeten bewijzen om weer toegelaten te worden tot de werkloosheid.

In een aantal bijzondere gevallen is er geen sprake van uitsluiting. Dit is o.m. het geval indien het werk verlaten wordt voor een andere tewerkstelling en de werknemer vraagt vanaf de werkhervatting voor minstens 4 weken geen uitkeringen.

Deze periode van 4 weken wordt door een K.B. van 18 januari 2018 opgetrokken tot 13 weken. Het hoeft daarbij niet om één bepaalde job van 13 weken te gaan; het is mogelijk om verschillende jobs van kortere duur uit te oefenen, die eventueel zelfs via uitzendarbeid gebeuren.

Carensperiode

Er moet niet alleen rekening gehouden worden met de sanctie bij werkverlating, maar ook met het volgende:

Er wordt geen uitkering toegekend gedurende 4 weken te rekenen vanaf de verandering van dienstbetrekking aan een werknemer die, zonder uitkeringen aan te vragen, een passende dienstbetrekking heeft verlaten om een andere uit te oefenen, tenzij hij in de loop van deze 4 weken tijdelijk werkloos wordt gesteld of zijn nieuwe dienstbetrekking verliest ten gevolge van overmacht.

Foutieve verklaring m.b.t. gezinstoestand

Op het ogenblik van een uitkeringsaanvraag moet de werknemer verschillende documenten invullen en ondertekenen. Bovendien moet een werknemer gedurende zijn werkloosheid iedere verandering van zijn persoonlijke of familiale toestand onmiddellijk melden aan de uitbetalingsinstelling.

Indien de werknemer onrechtmatig uitkeringen ontving of kon ontvangen omdat hij nagelaten heeft een verplichte verklaring af te leggen of omdat zijn verklaring laattijdig, onjuist of onvolledig was, kan hij een verwittiging krijgen of kan hij van het recht op uitkeringen uitgesloten worden gedurende tenminste 4 weken en ten hoogste 13 weken. Bovendien zal hij de onrechtmatig ontvangen uitkeringen moeten terugbetalen.

Bij herhaling is de sanctie zwaarder en mag de uitsluiting niet minder bedragen dan het dubbele van de vorige sanctie, zonder 26 weken te overschrijden.

Indien het gaat om een verklaring die betrekking heeft op de gezinstoestand wordt de minimumduur nu verhoogd van 4 weken tot 8 weken.

Bron: K.B. dd. 18 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 51, 52, 52bis, 54 en 153 van het K.B. van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, B.S. 9 februari 2018.