Besox

RSZ past enkele forfaitaire kostenvergoedingen aan (eerste kwartaal 2016)

4 maart 2016

Sinds enige tijd laat de RSZ toe dat voor een aantal kosten eigen aan de werkgever forfaitaire bedragen gehanteerd worden.

Deze forfaits worden geacht werkelijk gemaakte kosten te dekken. Op vraag van de RSZ moet de werkgever echter zijn systeem van kostenvergoedingen kunnen motiveren. Bovendien mogen de door werknemers gemaakte kosten in geen enkel geval dubbel terugbetaald worden. De RSZ aanvaardt het gebruik van de forfaits dan ook alleen maar op voorwaarde dat dezelfde kosten niet ook nog op een andere manier terugbetaald worden.

Hieronder vindt u de meest recente tabel die de RSZ publiceerde in de administratieve instructies van het eerste kwartaal van 2016.

Sommige van deze bedragen sluiten nauw aan bij de forfaitaire bedragen die ook de fiscus hanteert (bv. het bedrag voor het beroepsmatig gebruik van de eigen wagen), maar voor andere uitgaven (bv. bureaukosten) moeten de gemaakte kosten t.a.v. de fiscus nog steeds bewezen worden.

 

Type kosten Bedragen Voorwaarden
Woon-werk-verplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de auto € 0,3412/km

–   het voertuig mag geen eigendom van de werkgever zijn of door hem gefinancierd worden.

–   de forfaits zijn “all in”: onderhoud, verzekering, brandstof, …

Woon-werk-verplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de fiets € 0,22/km –   voor de beroepsverplaatsingen mag de vergoeding alleen toegekend worden als de fiets eigendom is van de werknemer.

Baankosten voor niet-sedentaire werknemers:

afwezigheid van faciliteiten

€ 10,00/dag –   niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht is zich tijdens de werkdag te verplaatsen (min. 4 uur opeenvolgend) en geen gebruik kan maken van de sanitaire en andere faciliteiten die voorhanden zijn in een onderneming, een bijkantoor of op de meeste werven.

Baankosten voor niet-sedentaire werknemers:

maaltijd

€ 7,00/dag

–   niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht is zich tijdens de werkdag te verplaatsen (min. 4 uur opeenvolgend).

–   het bedrag van de maaltijdvergoeding wordt maar aanvaard als de werknemer niet anders kan dan een maaltijd buitenshuis gebruiken
(nvdr.de maaltijdvergoeding is niet cumuleerbaar met maaltijdcheques)

Verblijfskosten in België € 35,00/nacht

–   als de werknemer voor de nacht niet naar huis kan komen omdat de werkplaats te ver verwijderd is

–   dekt de kosten van avondmaal, logies en ontbijt

Dienstreizen naar het buitenland

Maximum 30 kalenderdagen:

Meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen:

zie categorie 1 van de landentabel fiscus

zie categorie 2 van de landentabel fiscus

Nvdr. de landentabel fiscus kan u op eenvoudig verzoek verkrijgen bij CLB.

–   voorwaarde: het loon dat de werknemer voor deze dagen ontvangt, moet aan Belgische belastingen onderworpen zijn

–   opmerking: als de werkgever ook de kost voor maaltijden of kleine uitgaven ten laste neemt, bovenop de toekenning van de hiernaast vermelde vergoedingen, dan moeten zij als volgt worden verminderd:

15% voor het ontbijt

35% voor het middagmaal

45% voor het avondmaal

5% voor de kleine uitgaven.

Internationaal transport

Verblijfsvergoedingen

+ ARAB-vergoeding

+ aanvullende vergoeding

De aanvullende vergoeding mag slechts toegekend worden als de chauffeur verplicht is om zijn dagelijkse of zijn wekelijkse rusttijd in het buitenland te nemen en op voorwaarde dat:

–   de aanvullende vergoeding extra kosten dekt en dus strikt verbonden is aan de rusttijd;

–   het totale bedrag van de vergoeding (verblijfs-, ARAB + aanvulling) niet de forfaitaire bedragen overschrijdt die de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toekent aan zijn ambtenaren voor de officiële opdrachten naar het buitenland (categorie 1).

Opmerking: als de werkgever ook de kost voor maaltijden of kleine uitgaven ten laste neemt, bovenop de toekenning van de hiernaast vermelde vergoedingen, dan moeten zij als volgt worden verminderd:

15% voor het ontbijt

35% voor het middagmaal

45% voor het avondmaal

5% voor de kleine uitgaven.

Bureaukosten

werknemers die een deel van hun werk thuis doen

€ 119,61/maand –   dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap,… Dit forfait mag alleen toegekend worden aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een gedeelte van hun arbeidstijd thuis presteren en die bijgevolg in hun woning een ruimte moeten inrichten waar zij dat werk kunnen doen. Voor werknemers die bij hun werkgever een werkplaats hebben, wordt dit forfait alleen aanvaard als uit hun functie duidelijk blijkt dat zij op regelmatige basis thuis werken. Voor werknemers die vallen onder de wetgeving op de arbeidsduur wordt dit forfait dus niet aanvaard wanneer het gaat om een werknemer die de voor hem geldende maximale wettelijke arbeidsduur bijna uitsluitend verricht op een door de werkgever ingerichte werkplek.

Bureaukosten

huisarbeiders (arbeidsovereenkomst of tewerkgesteld in gelijk-aardige voorwaarden)

10% 10% van het brutoloon maar het brutoloon is beperkt tot het deel dat betrekking heeft op de thuis geleverde prestaties.

Bureaukosten

telewerkers

10% 10% van het brutoloon maar het brutoloon is beperkt tot het deel dat betrekking heeft op het telewerk.

Internetverbinding

(inclusief abonnement)

Aankoop PC

(incl. randapparatuur en software)

€ 20/maand

€ 20/maand

De RSZ aanvaardt toekenning van deze bedragen op voorwaarde dat:

–   de werknemer zijn eigen PC en/of internetverbinding gebruikt voor professionele doeleinden wezenlijk en op regelmatige basis (1dag/week, meerdere keren een paar uur/week, één week elke maand, …);

–   de werkgever komt niet op een andere manier tussen in deze kosten van PC en internet (bv. door een deel van de aankoopprijs van de PC ten laste te nemen).

Opmerkingen:

–   bij overschrijding van het bedrag wordt het deel dat € 20 overschrijdt onderworpen, behalve als de werkgever het volledige bedrag kan verantwoorden;

–   het (de) forfait(s) mag (mogen) niet toegekend worden voor occasioneel gebruik van eigen PC en/of internet. Als de werkgever die kost wil vergoeden, moet hij de hoogte van de vergoeding die hij toekent, kunnen verantwoorden.

Arbeidsgereedschap € 1,25/dag de werknemer moet zijn eigen arbeids-gereedschap gebruiken
Aankoop van werkkledij € 1,65/dag het gaat alleen om werkkledij in de strikte zin van het woord (overalls, veiligheidsschoenen, …) of andere kledij die door de werkgever wordt opgelegd en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij kan worden gedragen (uniform, …)
Onderhoud van werkkledij € 1,65/dag het gaat alleen om werkkledij in de strikte zin van het woord (overalls, veiligheidsschoenen, …) of andere kledij die door de werkgever wordt opgelegd en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij kan worden gedragen (uniform, …)
Onderhoud en slijtage van kledij van de werknemer € 0,83/dag betreft kledij (jeans, t-shirts, …) en onderkledij die veelvuldig gewassen moet worden wegens de vuile werkomstandigheden

Kosten verbonden aan de auto:

garage

€ 50,00/maand

 

–   als het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt

–   als de werkgever de stalling in een garage vereist voor de veiligheid van het voertuig of de inhoud ervan. Mag alleen toegekend worden voor zover de verplichting het voertuig veilig te stallen opgelegd wordt aan alle werknemers die zich in dezelfde toestand bevinden. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer eigenaar is van de garage of niet.

Kosten verbonden aan de auto

parking

€ 15,00/maand

–   als het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt

–   als de werknemer regelmatig kleine parkeerbedragen moet betalen.

Kosten verbonden aan de auto

car-wash

€ 15,00/maand

–   als het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt

–   als de aard van de functie een voertuig in onberispelijke staat vereist

 

Bron: Administratieve instructies RSZ, 2016/1.