Besox

RSZ herformuleert het loonbegrip

30 oktober 2018

De RSZ vermeldt in de administratieve instructies van het 3de kwartaal 2018 een nieuwe definitie van het begrip loon. Het loonbegrip dat door de RSZ gehanteerd wordt, bepaalt of er op een voordeel dat de werknemer ontvangt socialezekerheidsbijdragen betaald moeten worden of niet.

Voor de RSZ is loon elk voordeel in geld of in geld waardeerbaar:

  • dat de werkgever aan zijn werknemer toekent als tegenprestatie van arbeid verricht krachtens de arbeidsovereenkomst;
  • of waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van zijn werkgever, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.

Sinds het 3de kwartaal 2018 verruimt de RSZ de invulling van de voorwaarde van het ten laste zijn van de werkgever. Het begrip ‘ten laste van de werkgever‘ betekent zowel rechtstreeks ten laste zijn van de werkgever, dus situaties waarbij de werkgever het voordeel rechtstreeks aan de werknemer geeft, alsook onrechtstreeks ten laste zijn van de werkgever.

Onrechtstreeks ten laste zijn van de werkgever geldt voor situaties waarbij een voordeel door een derde aan de werknemer uitgekeerd wordt en waarbij de financiële kost van het voordeel doorgerekend wordt aan de eigenlijke werkgever (bijvoorbeeld de eindejaarspremie die door een fonds voor bestaanszekerheid wordt uitbetaald).

Het geldt eveneens voor andere situaties waarbij de toekenning van een voordeel het gevolg is van de prestaties geleverd in het kader van de arbeidsovereenkomst die met de werkgever werd afgesloten of verband houdt met de functie die de werknemer bij die werkgever uitoefent. Vroeger beperkte de RSZ dit tot voordelen waarbij de werkgever het aanspreekpunt is waarnaar de werknemer zich moet richten als hij het voordeel niet krijgt, maar deze voorwaarde is nu weggevallen waardoor de RSZ voortaan een ruimer loonbegrip hanteert voor de toepassing van de socialezekerheidsbijdragen. Wanneer een werknemer omwille van zijn dienstbetrekking een voordeel ontvangt vanwege een derde, dan kunnen er bijgevolg sociale bijdragen verschuldigd zijn op dit voordeel.

Bron: Administratieve instructies RSZ – 2018/3.