Besox

Rijksdienst voor Pensioenen wordt Federale Pensioendienst

29 februari 2016

In de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers is een wetsontwerp van 16 februari 2016 besproken met betrekking tot het beheer van de verschillende pensioenstelsels.

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) zal volgens het wetsontwerp haar naam gewijzigd zien in Federale Pensioendienst (FPD) om de uitbreiding van haar bevoegdheden naar andere pensioenstelsels aan te geven. De RVP is een openbare instelling van sociale zekerheid bevoegd voor de toekenning van de werknemerspensioenen, de inkomensgarantie voor ouderen en de betaling van deze uitkeringen en de zelfstandigenpensioenen.

Het wetsontwerp heeft immers als doel om het beheer van verschillende pensioenstelsels, momenteel onder de bevoegdheid van verschillende administraties, onder dezelfde instelling samen te brengen. Dit betekent concreet dat binnen één enkele instelling, de Rijksdienst voor Pensioenen, die de Federale Pensioendienst wordt, de competenties worden gebundeld met betrekking tot de werknemerspensioenen en de pensioenen van de publieke sector, met inbegrip van de pensioenen die worden uitgekeerd aan de vastbenoemde personeelsleden van HR-Rail en de lokale besturen.

Op 1 april 2016 zullen alle opdrachten en alle personeelsleden van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) worden overgedragen aan de Federale Pensioendienst.

Op 1 januari 2017 zal de overdracht van de opdrachten op het gebied van de pensioenen van HR-Rail volgen. Het personeel zal echter nog niet worden overgedragen. Eveneens op 1 januari 2017 zal de overdracht van de opdrachten van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) plaatsvinden wat betreft de pensioenen van de lokale en provinciale besturen en het beheer van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst.

Het is belangrijk te benadrukken dat deze integratie in geen enkel geval een harmonisatie van pensioenstelsels van werknemers en van de overheidssector zal inhouden, noch in de reglementering, noch in de financiering. Binnen de Federale Pensioendienst zullen gespecialiseerde diensten de specifieke reglementeringen blijven toepassen.

Deze wet dient eerst nog gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad alvorens hij in werking treedt.

 

Bron: Wetsontwerp nr. 1651/001 van 16 februari 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten “pensioenen” van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR-Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels, www.dekamer.be.

Tags