Besox

Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2018

16 augustus 2017

In het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2017 werd de revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens voor het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) bekend gemaakt. Deze bedraagt 4,39 (voor inkomstenjaar 2016 was dit 4,31).

Elk jaar wordt de revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens opnieuw vastgelegd om de belastbare waarde van een onroerend goed te berekenen.

Deze coëfficiënt kan voor bedrijfsleiders belangrijk zijn bij de taxatie van huurinkomsten, meer bepaald indien ze een gebouw ter beschikking stellen aan een vennootschap waarmee ze verbonden zijn. De berekening van het belastbaar voordeel dat ontstaat voor de bedrijfsleider die een onroerend goed (gebouw) heeft verhuurd aan de vennootschap waarmee hij verbonden is, wordt immers gedaan aan de hand van deze revalorisatiecoëfficiënt.

De huurinkomsten hieraan verbonden zullen als bezoldiging of loon worden belast, op voorwaarde dat deze inkomsten meer bedragen dan 5/3de van het gerevaloriseerde KI. Concreet betekent dit dat de ontvangen huurinkomsten zullen worden bestempeld als bezoldiging of loon in de mate dat deze huurinkomsten een bepaald bedrag overschrijden (drempelbedrag). Men bekomt dit drempelbedrag als men het niet-geïndexeerde KI van het onroerend goed gaat vermenigvuldigen met 5/3de en met de revalorisatiecoëfficiënt.

 

Bron: KB dd. 18 juli 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (1), B.S. 4 augustus 2017.