Besox

Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2017

13 december 2016

In het Belgisch Staatsblad werd op 29 november 2016 de revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens voor het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) bekend gemaakt. Deze bedraagt 4,31.

Elk jaar wordt de revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens opnieuw vastgelegd om de belastbare waarde van een onroerend goed te berekenen. Deze coëfficiënt kan voor bedrijfsleiders belangrijk zijn bij de taxatie van huurinkomsten, meer bepaald indien ze een gebouw ter beschikking stellen aan een vennootschap waarmee ze verbonden zijn. De berekening van het belastbaar voordeel dat ontstaat voor de bedrijfsleider die een onroerend goed (gebouw) heeft verhuurd aan de vennootschap waarmee hij verbonden is, wordt immers gedaan aan de hand van deze revalorisatiecoëfficiënt.

De huurinkomsten hieraan verbonden zullen als bezoldiging of loon worden belast, op voorwaarde dat deze inkomsten meer bedragen dan 5/3de van het gerevaloriseerde KI. Concreet betekent dit dat de ontvangen huurinkomsten zullen worden bestempeld als bezoldiging of loon in de mate dat deze huurinkomsten een bepaald bedrag overschrijden (drempelbedrag). Men bekomt dit drempelbedrag als men het niet-geïndexeerde KI van het onroerend goed gaat vermenigvuldigen met 5/3de en met de revalorisatiecoëfficiënt.

Mogen wij u vragen om ons zeker zelf te contacteren indien er voor uw dossier dergelijke huurinkomsten geboekt worden.

Bron: KB dd. 17 november 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (1), B.S. 29 november 201