Besox

Resterende vakantiedagen opnemen vóór 31 december 2015!

9 november 2015

Nu de eindejaarsperiode weer stilaan dichterbij komt, kan het nuttig zijn om even te bekijken of uw werknemers hun vakantiedagen, feestdagen, ADV-dagen en compensatiedagen voor overuren reeds opgenomen hebben.

Wettelijke vakantiedagen

Een werknemer is immers verplicht om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen voor het einde van het kalenderjaar waarop ze betrekking hebben. Het is niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend jaar. Een werknemer kan evenmin afstand doen van de vakantiedagen waar hij recht op heeft.

Als werkgever heeft u dan ook de verplichting om het de werknemer mogelijk te maken zijn vakantiedagen tijdig op te nemen. Indien u de opname ervan belemmert, riskeert u sancties. Om te kunnen aantonen dat u de opname van de vakantiedagen niet heeft verhinderd, raden wij u aan om uw werknemers er tijdig op te wijzen dat zij hun vakantiedagen dienen op te nemen voor het einde van het jaar. U kan dit doen door hen een overzicht te bezorgen van de nog niet-opgenomen vakantiedagen met het verzoek om deze vóór 31 december 2015 op te nemen.

Indien een werknemer bepaalde vakantiedagen toch niet heeft opgenomen, is de situatie verschillend naargelang het gaat om een arbeider of een bediende. Een arbeider heeft voor deze niet-opgenomen dagen zijn vakantiegeld reeds ontvangen via zijn vakantiekas. Voor een bediende moet er een onderscheid gemaakt worden naargelang de reden van de niet-opname van de vakantiedagen.

Wanneer het voor de bediende onmogelijk was om zijn vakantiedagen volledig op te nemen door bv. arbeidsongeschiktheid, verliest hij deze vakantiedagen, maar heeft hij wel recht op een uitbetaling ervan.

Wanneer de bediende wel in de mogelijkheid was om zijn vakantiedagen op te nemen,  maar dit niet gedaan heeft, verliest hij eveneens deze vakantiedagen, maar ook het recht op uitbetaling ervan.

Feestdagen

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet deze vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Indien deze vervangingsdag niet collectief vastgelegd wordt, dan kan deze opgenomen worden in individueel overleg tussen de werkgever en de werknemer.

De opname hiervan moet wel binnen hetzelfde kalenderjaar gebeuren, want anders wordt het recht op 10 feestdagen per jaar (voltijdse werknemer) niet gegarandeerd.

ADV-dagen

Het is mogelijk dat de wekelijkse arbeidsduur in uw onderneming gemiddeld op jaarbasis bereikt wordt door toekenning van inhaalrustdagen.

Die ADV-dagen moeten ook vóór 31 december 2015 opgenomen worden, want anders wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis niet gerespecteerd.

Compensatiedagen voor overuren

In ruil voor de prestatie van overuren hebben werknemers recht op compensatie in de vorm van inhaalrust en/of overloon.

In de meeste gevallen moet de normale wekelijkse arbeidsduur geëerbiedigd worden over een periode van één trimester. Deze referteperiode kan in bepaalde gevallen verlengd worden tot maximaal één jaar.

Indien de volledige inhaalrust niet werd toegekend op het einde van de referteperiode, dan is de werkgever gehouden om het loon te betalen dat overeenstemt met die inhaalrust.

Tags