Besox

Resterende vakantiedagen opnemen vóór 31 december 2017

30 oktober 2017

Nu de eindejaarsperiode weer stilaan dichterbij komt, kan het nuttig zijn om na te gaan of uw werknemers hun vakantiedagen, feestdagen en ADV-dagen reeds opgenomen hebben.

Wettelijke vakantiedagen

Een werknemer is verplicht om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen vóór het einde van het kalenderjaar waarop ze betrekking hebben. Het is in principe dan ook niet mogelijk om de niet opgenomen vakantiedagen van 2017 over te dragen naar volgend jaar. Een werknemer kan evenmin afstand doen van de vakantiedagen waar hij recht op heeft.

Als werkgever heeft u dan ook de verplichting om het de werknemer mogelijk te maken zijn vakantiedagen tijdig op te nemen en erop toe te zien dat de vakantiedagen daadwerkelijk worden opgenomen. Om dit te kunnen aantonen, raden wij u aan om uw werknemers er tijdig op te wijzen dat zij hun vakantiedagen dienen op te nemen voor het einde van het jaar. Daarom raden wij aan om alle werknemers tijdig een overzicht te bezorgen met het saldo van de niet-opgenomen vakantiedagen en de melding dat het verplicht is om alle vakantiedagen vóór 31 december 2017 op te nemen.

Indien een werknemer bepaalde vakantiedagen toch niet heeft opgenomen, is de situatie verschillend naargelang het gaat om een arbeider of een bediende. Een arbeider heeft voor deze niet-opgenomen dagen zijn vakantiegeld reeds ontvangen via zijn vakantiekas. Voor een bediende moet er een onderscheid gemaakt worden naargelang de reden van de niet-opname van de vakantiedagen.

Wanneer het voor de bediende onmogelijk is om zijn vakantiedagen volledig op te nemen door een schorsing van de arbeidsovereenkomst heeft hij wel recht op een uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen.

Wanneer de bediende wel in de mogelijkheid is om zijn vakantiedagen op te nemen,  maar dit vrijwillig niet gedaan heeft, is de werkgever niet verplicht om deze vakantiedagen uit te betalen. Indien de werknemer zelf beslist om zijn vakantiedagen niet op te nemen, raden wij wel aan om dit schriftelijk te laten bevestigen door de werknemer.

Feestdagen

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet deze vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Voor ondernemingen die geen werknemers tewerkstellen op zaterdag en zondag, moeten er in 2017 twee feestdagen (zondag 1 januari 2017 en zaterdag 11 november 2017) vervangen worden. Indien de vervangingsdag niet collectief vastgelegd wordt, dan kan deze opgenomen worden in individueel overleg tussen de werkgever en de werknemer.

De opname hiervan moet wel binnen hetzelfde kalenderjaar gebeuren, want anders wordt het recht op 10 feestdagen per jaar (voltijdse werknemer) niet gegarandeerd.

ADV-dagen

Het is mogelijk dat de wekelijkse arbeidsduur in uw onderneming gemiddeld op jaarbasis bereikt wordt door toekenning van inhaalrustdagen.

In de wetgeving is niets voorzien met betrekking tot de opname van de ADV-dagen. Het is dan ook aan te raden om de modaliteiten met betrekking tot de toekenning en de opname ervan in de onderneming vast te leggen. Om de gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis te respecteren is het aangewezen dat de ADV-dagen waarop de werknemer recht heeft, opgenomen worden binnen het betrokken kalenderjaar.