Besox

Resolutie over sociale dumping aanvaard door Kris Peeters en Bart Tommelein

5 juni 2015

Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters en Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein hebben de resolutie van de meerderheidspartijen, om de sociale dumping strenger aan te pakken, aanvaard.

De resolutie strookt met het actieplan sociale fraude van 3 april 2015.

Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters werkt binnen zijn eigen bevoegdheden de volgende maatregelen uit.

 • Omzetting handhavingsrichtlijn

Kris Peeters bereidt op dit moment de omzetting van de handhavingsrichtlijn voor. Deze richtlijn moet zorgen voor een betere handhaving van de EU-regels inzake detachering. Een voorontwerp van wet werd al voorgelegd aan de sociale partners van de bouwsector. Nadien zal dit aan de Nationale Arbeidsraad worden voorgelegd.

 • Versterking inspectiediensten

Bij de begrotingscontrole van maart 2015 werden meer middelen toebedeeld aan de verschillende inspectiediensten o.a. aan de RVA. Hierdoor zal er voldoende personeel ter beschikking zijn om de strijd tegen sociale fraude en dumping op te voeren.

 • Evaluatie arbeidsrelatiewet

Minister Kris Peeters zal in samenwerking met Minister Borsus en Staatssecretaris Tommelein de arbeidsrelatiewet evalueren. Het doel hiervan is om de strijd tegen schijnzelfstandigheid meer kracht te geven. Het advies van de sociale partners zal hierover worden ingewonnen.

 • Sectorale focus (gerichte maatregelen voor sectoren die erg getroffen worden door sociale dumping)
  • Bouwsector: de C3.2A-kaart zal in een elektronische versie worden ingevoerd in plaats van op papier. Deze kaart vullen de bouwvakkers en andere werknemers in wanneer er gebruik gemaakt wordt van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen en slecht weer. Men gaat ook onderzoeken of de samenwerking tussen de fiscus en de FOD WASO kan worden verbeterd. Op deze manier kunnen een aantal verlengingen van detacheringen in de bouwsector gecontroleerd worden en gaat men carrousels van opeenvolgende tijdelijke detacheringen tegen;
   • de website www.minimumlonen.be van de FOD Werkgelegenheid zal worden vereenvoudigd, zodat deze toegankelijker wordt voor buitenlandse bedrijven en (gedetacheerde) werknemers;
   • Kris Peeters zal eveneens onderzoeken of de gegevens in de KBO-databank beter kunnen worden beheerd en actueel worden gehouden om fictieve constructies te kunnen opsporen. De economische inspectie wil ook meer en gerichtere controles op de CE-markering (Europese conformiteit) van bouwmaterialen uitvoeren. Het gebruik van niet-conforme bouwmaterialen leidt immers tot oneerlijke concurrentie en dumpingprijzen.
  • Transportsector: Kris Peeters pleit voor een evaluatie van de aanpak van de controles door de inspectiediensten. Op deze manier zouden de gezamenlijke acties door verschillende inspectiediensten kunnen worden uitgebreid.

Staatssecretaris Bart Tommelein voegt hier de volgende punten nog aan toe:

 • Samenwerking Benelux

Bart Tommelein heeft een intentieverklaring voorgelegd aan Nederland en Luxemburg om schijnconstructies, frauduleuze uitzendkantoren en uitkeringsfraude samen aan te pakken. Er zullen binnen de Benelux niet enkel gemeenschappelijke controles worden uitgevoerd, maar eveneens zal expertise gedeeld worden, zullen gegevens uitgewisseld en databanken gematcht worden, enz. ….

 • Centraal meldpunt

Om ervoor te zorgen dat elke melding van sociale dumping bij de juiste dienst terecht komt en opgevolgd wordt, komt er een centraal meldpunt. Hiervoor werd reeds een budget voorzien tijdens de begrotingscontrole. De FOD Werkgelegenheid is bezig met de uitwerking van dit meldpunt.

 • RSZ innen in België en doorstorten naar het land van oorsprong

Op dit moment wordt er vaak noch in België noch in het land van oorsprong sociale zekerheid betaald. Indien dit bedrag in België wordt geïnd en vervolgens wordt doorgestort naar het land van oorsprong zal, omwille van de extra inkomsten, de bereidheid van het oorsprongsland om mee te werken groeien. Op hetzelfde moment wordt volgens Staatssecretaris Bart Tommelein de sociale dumping in ons land een halt toegeroepen.

Bron: FOD WASO: nieuws van 21 mei 2015: “Peeters en Tommelein verwelkomen resolutie over sociale dumping van de meerderheidspartijen”, www.werk.belgie.be.

Tags