Besox

Renteloze en goedkope leningen

4 maart 2016

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard.

Dit voordeel is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet, die jaarlijks bij KB wordt vastgesteld per type lening, en de rentevoet die aan de ontlener wordt aangerekend.

In het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2016 werden de referentierentevoeten gepubliceerd die toegepast moeten worden bij de leningen die in 2015 werden aangegaan.

Voor de vanaf 1 januari 2015 toegekende voordelen worden namelijk de volgende referentierentevoeten bepaald:

Voordelen In aanmerking te nemen referentierentevoet
Hypothecaire leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering 2,47%
Andere hypothecaire leningen 2,41%
Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd 8,16%
Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd: lening om de aankoop wagen te financieren 0,09%
Andere niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd 0,20%

 

De uiterste datum voor het indienen van de fiscale fiches is vastgesteld op 29 februari 2016.

Vanwege de laattijdige publicatie van de referentie-intrestvoeten zal de FOD Financiën zich tolerant opstellen bij het laattijdig indienen van de fiches 281.10, 281.11 en 281.20 waar een voordeel van alle aard voor renteloze of goedkope leningen moet worden vermeld.

Deze tolerantie geldt niet voor andere fiches (dus ook niet op de voormelde fiches waar géén voordeel alle aard voor renteloze of goedkope leningen moet worden vermeld). Deze moesten nog steeds vóór 29 februari worden ingediend.

 

Bron: K.B. van 22 februari 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, B.S. 25 februari 2016; Bericht FOD Financiën van 25 februari 2016, www.financien.belgium.be.

Tags