Besox

Regularisatie studiejaren voor het pensioen: ook voor de zelfstandigen

24 maart 2017

Op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine heeft de Ministerraad een nieuwe regularisatie van studiejaren voor zelfstandigen goedgekeurd.

Zelfstandigen zullen dus zoals de werknemers en de ambtenaren hun studiejaren kunnen regulariseren. Volgens de minister van Zelfstandigen blijft de nagestreefde doelstelling immers dezelfde: het wettelijk pensioen van de zelfstandige aanvullen zodat hij als gepensioneerde in totaal kan beschikken over een inkomen dat minstens het niveau bereikt van het wettelijk pensioen van de werknemer.

Volgende maatregelen werden hiervoor uitgewerkt:

  • de zelfstandige zal zijn studiejaren kunnen regulariseren vanaf zijn 20ste verjaardag aan € 1.500 per jaar gedurende een overgangsperiode van 3 jaar. Na 2020 verdwijnt deze grens van 20 jaar. De zelfstandigen zullen dus al hun studiejaren kunnen regulariseren, ook die gelegen zijn voor hun 20ste verjaardag. Dit is momenteel nog niet mogelijk;
  • de zelfstandige zal kunnen kiezen hoeveel jaren hij wil regulariseren. Momenteel moet een zelfstandige de totaliteit van zijn studiejaren regulariseren;
  • de bijdrage om een jaar te regulariseren wordt uniform voor alle zelfstandigen, namelijk € 1.500 per jaar voor een pensioenopbrengst van € 266,66 per jaar;
  • de jaren onder leercontract zullen ook geregulariseerd kunnen worden;
  • mogelijkheid tot spreiding van de betaling van de regularisatie. Momenteel moet de zelfstandige die regulariseert al deze jaren in één keer betalen binnen de maand. Na de hervorming heeft hij daarvoor 6 maanden de tijd en omwille van de mogelijkheid tot het indienen van 2 aanvragen kan hij de bijdragekost spreiden;
  • na de overgangsperiode van 3 jaar zal het bedrag nog steeds € 1.500 bedragen voor wie zijn jaren regulariseert binnen de 10 jaar die volgen op hun studies. Nadien zal dit bedrag actuarieel bepaald worden.

 

Bron: Persbericht dd. 24/02/2017, www.borsus.belgium.be.