Besox

Regionalisering van opdrachten RVA: 6de staatshervorming

20 juni 2016

De RVA heeft begin 2016 een aantal van zijn opdrachten overgedragen naar de gewestelijke diensten in het kader van de 6de staatshervorming. In de loop van 2016 en 2017 zullen er nog een aantal opdrachten worden overgedragen. Hieronder kan u een kort overzicht vinden:

  1. Actieve en passieve beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt:

Voortaan zullen de VDAB in Vlaanderen, de Forem in Wallonië en het ADG in de Duitstalige Gemeenschap verantwoordelijk zijn voor de opvolging van de actieve en de passieve beschikbaarheid van werklozen.

Deze diensten zullen met andere woorden nagaan of werklozen effectief en actief op zoek gaan naar een job. Dit is een basisvoorwaarde om uitkeringen te kunnen genieten. Verder zullen zij ook nagaan of een werkloze een passende job aanvaardt, meewerkt aan de trajecten die worden voorgesteld, een gepaste opleiding volgt,…. Zij zullen ook instaan voor het bepalen van de strafmaat indien de werkloze in gebreke blijft. De RVA zal wel nog steeds instaan voor de uitvoering van de sanctie (schorsing, uitsluiting,…).

Noteer dat voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er voorlopig nog niets zal veranderen.

  1. Dienstencheques en PWA-cheques:

De gewesten zullen voortaan het beheer van de dienstencheques uitvoeren. Voor de gebruikers betekent dit concreet dat het rekeningnummer waarop ze de cheques dienen te betalen, verandert. De drie gewesten blijven op dit vlak wel samenwerken met Sodexo als uitgiftemaatschappij voor de cheques.

Het beheer van de PWA’s in Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap wordt overgenomen door respectievelijk de Forem, Actiris en het ADG. De RVA zal voorlopig nog sommige controletaken uitvoeren.

In Vlaanderen blijft de PWA-regeling in 2016 nog verder beheerd door de RVA.

  1. Afgifte van activakaarten, startbaankaarten en herstructureringen:

De RVA blijft voor Vlaanderen, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap deze kaarten voorlopig nog uitgeven. De Forem levert vanaf 1 januari 2016 voor het Waalse landsgedeelte de volgende attesten inzake doelgroepverminderingen (verminderde bijdrage RSZ bij aanwerving van bepaalde categorieën van werklozen) en activeringsuitkeringen af:

  • activa (niet voor preventie- en veiligheidspersoneel);
  • activa start (startbanen);
  • activa gehandicapten;
  • herstructureringen.

Andere attesten (bv. doorstromingsprogramma’s of SINE) zullen pas later worden overgenomen.

  1. Vrijstellingen voor opleidingen, stages en studies

De Forem (Wallonië), het ADG (Duitstalige Gemeenschap) en Actiris (Brussel) kennen voortaan de vrijstellingen toe voor het volgen van opleidingen, stages en studies. Ook de toelating om een opleiding of stage te volgen, zonder vrijstelling en met behoud van uitkeringen, is voortaan de verantwoordelijkheid van de gewesten. De RVA blijft wel bevoegd voor het toekennen van werkloosheidsuitkeringen aan de betrokkenen.

In Vlaanderen blijft de RVA voorlopig nog verantwoordelijk voor de bovenstaande bevoegdheden.

Noteer dat u zich nog steeds tot uw uitbetalingsinstelling dient te wenden om een vrijstelling aan te vragen.

  1. Start- en stagebonus

Voortaan worden de start- en stagebonus toegekend door de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap.

U kan meer informatie hierover terugvinden op de websites van de gewesten:

Bron: Nieuwsbericht RVA van 23 mei 2016, www.rva.be.

Tags