Besox

Regeling innovatiepremies verlengd tot eind 2022

5 januari 2022

Sedert 2006 kunnen werkgevers hun werknemers die een nieuw creatief idee aanbrengen, belonen met een innovatiepremie. Deze innovatiepremie kan onder bepaalde voorwaarden vrij van RSZ en belastingen toegekend worden.

Een innovatie is een nieuwigheid die een echte meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de onderneming. De meerwaarde kan betrekking hebben op verschillende domeinen: techniek, economie, productiviteit, leefmilieu, organisatie, welzijn op het werk, enz. De innovatie kan van toepassing zijn op producten, diensten, fabricatieprocessen, werkprocessen of werkomgeving.

De innovatie mag niet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerteaanvraag of vraag tot bestek voor de aanschaf van producten of processen die door een derde gericht werd aan diegene die de premie toekent. De innovatie moet door de werkgever in de onderneming ingevoerd worden of het voorwerp uitmaken van een prototype of er moeten interne onderrichtingen zijn die aantonen welke wijzigingen de innovatie tot gevolg zal hebben voor de normale activiteiten van de onderneming.

De innovatiepremie mag niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel en kan enkel toegekend worden aan werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst met de werkgever.

Het aantal werknemers dat een innovatiepremie ontvangt, mag niet hoger zijn dan 10% van het aantal tewerkgestelde werknemers voor ondernemingen vanaf 30 werknemers. In ondernemingen met minder dan 30 werknemers kunnen maximum 3 werknemers een innovatiepremie genieten.

Per innovatie kunnen maximum 10 werknemers een innovatiepremie genieten.

De totale som van de uitgekeerde innovatiepremies mag per jaar niet meer bedragen dan 1% van de gezamenlijke lonen van de werknemers van de onderneming met betrekking tot dat kalenderjaar.

De toegekende innovatiepremie mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan het bruto maandloon van de werknemer.

Een werkgever die een innovatiepremie wil toekennen, moet hiervoor wel een specifieke procedure volgen. De werkgever moet eerst het personeel inlichten over de toekenning van een eenmalige innovatiepremie.

Daarnaast moet de werkgever ook een projectvoorstel indienen bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie via een gestandaardiseerd formulier. De FOD Economie analyseert de geldigheid van de aanvraag met betrekking tot de innovatieve aspecten.

Zodra de FOD Economie het projectvoorstel heeft goedgekeurd, moet de werkgever het dossiernummer, de bedragen en de namen van de begunstigden meedelen aan de RSZ. Dit moet gebeuren in de maand die volgt op de toekenning van de innovatiepremie en kan elektronisch via innovatiepremies@rsz.fgov.be.

De Wet houdende diverse bepalingen verlengt de regeling van de innovatiepremies voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. Er kunnen dus opnieuw aanvraagdossiers ingediend worden tot eind 2022.

Bron: Wet van 30 september 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 16 oktober 2017.

Tags