Besox

Rapportering met betrekking tot nieuwe functieclassificatie PC 330

30 december 2016

De lange onderhandelingen over de functieclassificatie tussen de sociale partners in het PC 330 hebben recent geleid tot de ondertekening van twee CAO’s. Eén van deze CAO’s betreft de bepaling van de sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie in de gezondheidsdiensten.

Een tweede CAO handelt over de rapporteringsprocedure aan de vzw if-ic met het oog op de voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie. In tegenstelling tot de CAO met betrekking tot de functieclassificatie is het toepassingsgebied van de CAO met betrekking tot de rapporteringsprocedure minder uitgebreid. Dit betekent dat niet iedere instelling dient over te gaan tot de rapportering.

De instellingen die wel dienen over te gaan tot rapportering, zoals bijvoorbeeld de thuisverpleging, werden via de werkgeversfederaties verzocht de beslissingen met betrekking tot de voorlopige functietoewijzingen en een aantal specifieke loongegevens op een gestructureerde wijze aan de vzw if-ic te rapporteren en dit vóór 31 oktober 2016.

De vzw if-ic heeft ons echter meegedeeld dat nog niet alle instellingen de nodige gegevens hebben doorgestuurd. Daarom willen we alle instellingen die onder het toepassingsgebied vallen, nogmaals aansporen om zo snel mogelijk over te gaan tot rapportering.

Volgens de vzw if-ic werden de instellingen binnen de thuisverpleging in de loop van vorige week per brief op de hoogte gebracht indien ze het nodige nog niet gedaan hadden.

De uitgewerkte functieclassificatie vormt de onderbouw voor een nieuwe loonstructuur, maar hierover moeten de sociale partners nog de nodige afspraken maken. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie en Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 betreffende de rapporteringsprocedure aan de vzw if-ic met het oog op de voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie