Besox

Principiële afschaffing van cash loonuitbetaling

14 oktober 2015

Op 1 oktober 2015 werd de wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Concreet heeft deze wetswijziging tot gevolg dat iedere werkgever vanaf 1 oktober 2016 het loon aan zijn werknemers in giraal geld moet betalen, tenzij hij zich kan beroepen op een in het paritair orgaan gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, een impliciet akkoord of een gebruik in de sector die een cash uitbetaling wel toelaat.

De procedure en de nadere regels voor de vaststelling en de bekendmaking van een akkoord of een gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand in de sector zullen nog bepaald worden bij koninklijk besluit.

Er is tevens voorzien in een overgangsregeling: werkgevers die ressorteren onder een paritair orgaan waarin een vaststellingsprocedure lopende is op 1 oktober 2016, kunnen het loon verder van hand tot hand blijven uitbetalen totdat deze procedure beëindigd is. Dergelijke procedure moet worden afgerond binnen een termijn van 1 jaar en 6 maanden vanaf de publicatie van de wet, d.w.z. uiterlijk tegen 1 april 2017.

De uitbetaling in giraal geld kan uitsluitend gebeuren door middel van een overschrijving op een bank- of postrekening, een postassignatie of een circulaire cheque.

Bron: wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft, B.S. 1 oktober 2015.

Tags