Besox

Primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering werklozen ook geplafonneerd in uitvoerings-KB

20 juni 2016

In het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2016 is een Koninklijk Besluit verschenen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor werklozen.

Werklozen hebben gedurende de eerste 6 maanden van hun primaire arbeidsongeschiktheid recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering waarvan het bedrag gelijk is aan de werkloosheiduitkering waarop zij aanspraak zouden hebben indien zij zich niet in de staat van arbeidsongeschiktheid zouden bevinden. Sinds 1 januari 2015 hanteert men immers een maximumplafond.

Daarom werd naast de ziekteverzekeringswet ook het uitvoerings-KB bij de ziekteverzekeringswet aangepast, namelijk het bedrag van de primaire ongeschiktheidsuitkering wordt gedurende de eerste 6 maanden arbeidsongeschiktheid gealigneerd op het bedrag van de werkloosheidsuitkering waarop zij aanspraak zouden maken indien zij zich niet in staat van de arbeidsongeschiktheid bevonden, behalve als het bedrag van de werkloosheidsuitkering hoger is dan het bedrag van de primaire ongeschiktheidsuitkering. Tijdens de eerste 6 maanden wordt de vergoeding dus beperkt tot het bedrag van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering indien het bedrag van de werkloosheidsuitkering hoger is.

Deze aanpassing treedt retroactief in werking op 1 januari 2015 en is van toepassing op de arbeidsongeschiktheden die vanaf deze datum aanvatten.

Bron: KB van 29 mei 2016 tot wijziging van het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, B.S. 15 juni 2016.

Tags