Besox

Preventie van burn-out opgenomen in relancewet

4 mei 2018

De federale regering wil meer inzetten op de preventie van burn-out. Uit onderzoek blijkt immers dat burn-out een steeds groter aandeel vormt in de afwezigheidsredenen van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Het is dus essentieel om de preventie van psychosociale risico’s in de onderneming te versterken en op die manier burn-out te voorkomen. Daarom vormt de aanpak en preventie van burn-out ook een prioriteit voor de regering.

De relancewet voorziet nu de mogelijkheid om de opbrengst van de werkgeversbijdragen voor risicogroepen te gebruiken voor de financiering van projecten die gericht zijn op de preventie van burn-out.

Sectoren en ondernemingen kunnen projecten rond de aanpak van burn-out indienen bij de Nationale Arbeidsraad. De aard van deze projecten kan variëren naargelang de specifieke risico’s verbonden aan de onderscheiden sectoren of ondernemingen (bv. strikte deadlines, mentaal zware werkomstandigheden, enz.).

Zo kunnen de projecten bijvoorbeeld bestaan uit opleidingen, infodagen, het uitwerken van sensibiliseringsacties, tools voor vroegtijdige opsporing, enz.

Een project kan er ook in bestaan de werkgevers van een sector bij te staan bij het concreet uitwerken van een actieplan en de toepassing ervan in de ondernemingen van een bepaalde sector.

De bedoeling is dat kennis en goede praktijken rond het aanpakken van burn-out op die manier verder verspreid raken. De projecten zijn een aanvulling op de verplichtingen inzake preventie die werkgevers nu al hebben in het kader van de wetgeving rond welzijn op het werk.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 januari 2018. De concrete procedure voor het indienen van de projecten ter preventie van burn-out zal wel nog uitgewerkt moeten worden in een koninklijk besluit.

Bron: Wet dd. 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, B.S. 30 maart 2018, 2de editie.