Besox

Pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie

11 april 2022

Deze week verscheen het koninklijk besluit tot opmaak van een kader voor de toekenning van een subsidie ter ondersteuning van pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie in het Belgisch Staatsblad.

Type projecten

Het gaat om subsidies om nieuwe manieren van werken te organiseren, waarbij een synergie wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid.

Dit omvat projecten die tot doel hebben om in de onderneming een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken én de balans werk-privéleven en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer te verbeteren. Zo kan de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van de ondernemingen en het welzijn van de werknemers worden bevorderd.

Voorwaarden

Er gelden bepaalde citeria voor de ontvankelijkheid van de subsidieaanvraag:

  • het moet gaan om een project inzake innovatieve arbeidsorganisatie, namelijk nieuwe acties en van collectieve aard;
  • alle partijen in kwestie moeten betrokken worden;
  • de onderneming moet beroep doen op een deskundige begeleidende organisatie/begeleider, deze begeleider moet ook aan uitdrukkelijk bepaalde voorwaarden voldoen;
  • reeds enige voorbereiding is gebeurd in de onderneming.

Er gelden ook kwaliteitscriteria voor de beoordeling van de subsidieaanvraag:

  • breedte, kwaliteit en diepgang van de benadering;
  • resultaatgerichtheid en beoogde resultaten;
  • beschrijving van het proces van de interventie;
  • innovatief karakter van de benadering;
  • kwaliteit van de begeleider.

Procedure

Het project kan ingediend worden door één onderneming of door verschillende ondernemingen samen, of door een sector of verschillende sectoren samen.

De projecten hebben een looptijd van maximaal 18 maanden.

Wanneer een cyclus wordt opgestart, kunnen de subsidieaanvragen worden ingediend tussen 1 april en 31 mei. De beslissing om een cyclus op te starten wordt genomen door de minister van Werk binnen een maand na het ontvangst van een advies in die zin van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Het advies wordt uiterlijk gegeven op 1 april van het voorafgaande jaar. Wanneer een nieuwe cyclus wordt opgestart, wordt dit op de website van de NAR geplaatst.

Subsidie

Voor projecten opgestart door een onderneming bedraagt het forfaitaire bedrag van de subsidie € 15.000. Voor projecten opgestart door een sector bedraagt het maximumbedrag van de subsidie € 45.000.

Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van de NAR.

Bron: Koninklijk besluit van 15 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, §3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie, BS 28 maart 2022 en www.cnt-nar.be.

Tags